ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္္ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ အရ အတိုးႏႈန္္္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ စီစဥ္ေန

Posted on

အနာ ဂတ္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ရွိ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္း သတ္မွတ္ရာ၌ မိမိတို႔၏ မူဝါဒမ်ား အတိုင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္ေသာ ဦးစုိးမင္းက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတ္ာ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေငြေၾကးမူ၀ါဒ အေထာက္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး တည္ ၿငိမ္မႈ အေျခအေနအစီရင္ခံစာေတြအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္ ၂၄ ခုမွ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဘဏ္စနစ္ကို လည္ပတ္ လ်က္ရွိသည္။

ref:mizzima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *