ကိုဗစ္ အတည္ျပဳ ထပ္တိုးလူနာ ( ၄) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရွိ ။ရန္ကုန္ တိုင္းမွျဖစ္။ စုစုေပါင္း (၁၂၇) ဦးျဖစ္

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ( ၂၃-၄-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ နံနက္ ( ၇:၀၀ )နာရီ

MOHS

၁။ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ညတြင္ (ဒုတိယအသုတ္) စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇၂) ခုအနက္ ( ၄ ) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာ တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ၿပီး က်န္ (၆၈) ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိ (မေတြ႕ရွိ) ပါ။

MOHS

၂။ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၇:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ (၁၂၇)ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

MOHS

၃။ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ လူနာသစ္ (၄) ဦးကို သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိကုသမႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

MOHS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *