တရုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း WHO ေျပာ

ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕( WHO ) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ စီမံကိန္း နည္းပညာ ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ Maria Van Kerkhove က ဝူဟန႔္ ၿမိဳ႕ ျပည္သူလူထု တို႔ ၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ႐ြက္မႈ ကို ေက်းဇူးတင္ လိုၿပီး မိမိ တို႔ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ၍ ဝူဟန႔္ ၿမိဳ႕ ၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အေတြ႕ အႀကဳံမ်ား ကို သင္ယူသြား ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၁ ရက္ ၌ ေျပာၾကား ခဲ့ သည္ ။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း WHO ေျပာ

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ လက္ရွိ ခ်ိန္ ၌ ဝူဟန႔္ၿမိဳ႕ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ ခံရသူ လုံးဝ မရွိေတာ့ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား အျမင္အား ဆင္ဟြာသတင္းဌာန မွ ေမးျမန္း ရာ တြင္ Kerkhove က မိမိ အေနျဖင့္ ဦးစြာ ဝူဟန႔္ၿမိဳ႕ မွ ယင္းကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည့္ အေပၚ ဂုဏ္ျပဳ လိုေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္လည္း ယင္း အေပၚ ေလးစား မိေၾကာင္း ၊ မိမိ အေနျဖင့္ ဝူဟန႔္ၿမိဳ႕ ရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ စည္းကမ္းလိုက္နာၿပီး အိမ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား အားလုံး ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သ ည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ၏ ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း WHO ေျပာ

Kerkhove အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံ သို႔ သြားေ ရာက္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ ရက္ၾကာ လက္ေတြ႕ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ား သြားေရာက္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္ ။ သူမ က တ႐ုတ္ နိုင္ငံ အေနျဖင့္ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ၍ ကပ္ေရာဂါ အား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကပ္ေရာဂါ ျပန္လည္ မျပန႔္ပြားလာရန္ သတိထား ေဆာင္႐ြက္ ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

Kerkhove က ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီး အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံ ႏွင့္ အျခား ကပ္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ား မွ မ်ားစြာ သင္ယူေလ့လာနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဝူဟန႔္ၿမိဳ႕ သည္ တစ္ခ်ိန္ က ကပ္ေရာဂါ ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္တြင္ မိမိ တို႔အေနျဖင့္ ဝူဟန႔္ၿမိဳ႕ မွ ေလ့လာသင္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဝူဟန႔္ၿမိဳ႕ ၏ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မည္သို႔ ေျဖေလွ်ာ့ပုံ ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္ မည္ကဲ့သို႔ လူမႈစီးပြားလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ပုံ ကို ေလ့လာသင္ယူသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ ။ (Xinhua)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *