( ၁၁-၅-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

( ၁၁ – ၅- ၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန

၁။ (၁၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ညေနပိုင္း တြင္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန ( ရန္ကုန္ ) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ( ၁၈၇ ) ခုႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ( ၁၆၆ ) ခု၊ စုစုေပါင္း ( ၃၅၃ )ခု ကိုစစ္ေဆးၿပီးစီး ခဲ့ ရာ –

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိပါ ။

၂။ (၁၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀)နာရီ အထိ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ ( ၁၈၀ ) ဦးရွိၿပီျဖစ္ ပါသည္ ။

၂။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာေဟာင္းမ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားကိုစစ္ေဆးရာ၌ ( ၂ ) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ ( ၂ ) ဦး (Case – 30 ႏွင့္ 97) ရွိသျဖင့္ (၁၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အထိ ေရာဂါပိုးကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း ( ၇၄ ) ဦးရွိ ပါသည္ ။ ၎တို႔ အနက္ ( ၅၉ ) ဦးအား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာဆက္လက္ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ ရွိပါသည္ ။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိ ပါ သည္ ။

၅။ (၁၀-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၁၁-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၈၁) ဦး ရွိပါသည္။

၆။ ယေန႕အတြက္ ဓာတ္ခြဲအေျဖသတင္းမ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္ မရွိေတာ့ပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *