မနက္ျဖန္ကစ ရန္ကုန္တြင္ Mask မတပ္ပါက အေရးယူျပီ ..( ရန္ကုန္ေရ ညီညြတ္ေၾကာင္းျပၾက ပါစို႕….)

တမ်ိဳးသားလုံး ရဲ႕ က်န္းမာေရး အတြက္ ရန္ကု န္သားေတြ စည္းကမ္း ရွိေၾကာင္း ျပၾကပါ… ( ရန္ကု န္တြင္ ေမ ၁၃ မွစ ၍ Mask မတပ္လွ်င္ အေရးယူ မည္ )

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ၊ ကန႔္သတ္သြားလာ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနအိမ္မွ အျပင္ထြက္တိုင္း ႏွာေခါင္းစည္း( Mask ) တပ္ရန္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ေၾကညာ ခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ရွိၿမိဳ႕နယ္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီ မ်ား က ေမလ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ သည္ ။…

မနက္ျဖန္ကစ ရန္ကုန္တြင္ Mask မတပ္ပါက အေရးယူျပီ ..

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကန႔္သတ္သြားလာ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနအိမ္မွ အျပင္ထြက္တိုင္း ႏွာေခါင္းစည္း(Mask)တပ္ရန္အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရ န္ေၾကညာ ခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီမ်ားက ေမလ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။

ေနအိမ္မွ အျပင္ သို႔ ထြက္ခြာ သြားလာတိုင္း ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) တပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ လူငါးဦးျဖစ္ေစ၊ ငါးဦးထက္ပို၍ ျဖစ္ေစ စုေဝး ျခင္းမျပဳရန္(ႁခြင္းခ်က္မ်ားျဖင့္) ေၾကညာခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေမလ ၁၃ ကစတင္၍ ေနာက္ထပ္ အမိန႔္တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳမီကာလအထိ အတည္ျဖစ္ သည္ ဟု ဆိုသည္ ။

ယင္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား မွာ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ရည္႐ြယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တိက် စြာ လိုက္နာရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူျခင္းခံရ မည္ ဟု ေၾကညာခ်က္ ၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္ ။

မနက္ျဖန္ကစ ရန္ကုန္တြင္ Mask မတပ္ပါက အေရးယူျပီ ..

‘‘ညေနက မိုက္နဲ႔လိုက္ေအာ္ေနတာေတြ႕တယ္ ။ အဓိက Mask တပ္ဖို႔ပဲ ။

က်န္ၫႊန္ၾကားခ်က္ က ေတာ့ အရင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ မွာ ပါတာ နဲ႔ သိပ္မကြာဘူးထင္တယ္’’ ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္ ။

လူငါးဦးႏွင့္ ငါးဦးႏွင့္ အ ထက္ စုေဝးႏိုင္မည့္ ႁခြင္းခ်က္ေပး ထားေသာ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ပါဝင္ၿပီး အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျပန္ျခင္း ၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံ ၊ အလုပ္ ႐ုံမ်ား တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွျပန္ျခင္း တို႔ ပါဝင္ သည္။

မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အ မ်ားျပည္သူအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ သြား ေရာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွျပန္ ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ေဈး၊ ကုန္တိုက္မ်ား တြင္ ေဈး ေရာင္း၊ ေဈးဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ကုန္စည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းမ်ားလည္း ႁခြင္းခ်က္၌ ပါဝင္ သည္ ။

ထို႔အျပင္ တရား စီရင္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ COVID-19 ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေရး ေပၚကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္ ။

က်န္ပါဝင္ သည့္ အခ်က္ႏွစ္ ခ်က္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔ သြား ေရာက္ျခင္းႏွင့္ နာေရးကိစၥေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သို႔ ရာ တြင္ ယင္းႁခြင္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ ရပ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ဦး ေရထက္ ပိုမိုရန္ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအ ေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား အတြက္သြား လာရန္ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သြား လာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပသည္ ။ 7 Day

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *