ကိုဗစ္ကို အကာအကြယ္ယူပီး အမွားမ်ားေနတဲ႔ အေမရိကန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ ေက်ာ္တတ္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္တဲ႔ တရုတ္

ဒု တိ ယ ကမာၻ စစ္ႀကီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ အေမရိကန္ သည္ က မာၻ႔ဘ႑ာေရး စနစ္ ၏ ႏွလုံးခုန္သံ ႀကီး အျဖစ္ ရပ္တည္ လာခဲ့ ပါ တယ္ ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အေမရိကန္ ၏ ထပ္တလဲလဲ အမွားမ်ား ႏွင့္ တ႐ုတ္မွလည္း ပို ၍ ဆြဲခါ လႈပ္ရမ္းလာေနမႈေၾကာင့္ ခ်ဳပ္႐ိုးမ်ား ေျပစ ျပဳလာေနၿပီ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အေမရိကန္ ၏ လက္ရွိ ဘ႑ာေရး ေလာက အေပၚ လႊမ္းမိုးထားမႈသည္ အေျခခိုင္လြန္းမက ခိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ ၍ မည္သို႔မွ် စိမ္ေခၚ ၍ မရဟု ယခင္က ယူဆခဲ့မႈမ်ား လည္း ၿပိဳလဲလာေနပါတယ္။

တ႐ုတ္ သည္ အေမရိကန္ ကို တိုက္႐ိုက္ စိမ္ေခၚျခင္း မျပဳပဲ ေပၚထြန္းစ ႏိုင္ငံ မ်ား အား စည္း႐ုံးကာ သီးျခားရပ္ကြက္ႀကီး တခုကို ပုံစံသစ္နဲ႔ ထူေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကံလာေန တာေၾကာင့္ ဘူမိႏိုင္ငံေရး အရေရာ ၊ ဘ႑ာေရး အရပါ ေနာက္ထပ္ ဗိုလ္က် လာႏိုင္ မယ့္ လူက အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ကိုဗစ္ကို အကာအကြယ္ယူပီး အမွားမ်ားေနတဲ႔ အေမရိကန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ ေက်ာ္တတ္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္တဲ႔ တရုတ္

ဒီလို အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း တိုင္းတာႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဘဏ္မ်ားရဲ႕ အ႐ြယ္အစား ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ ဘ႑ာေရး စနစ္သည္ အေမရိကန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာပဲ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ ဘဏ္မ်ားသည္ ယခုအခါ အဆမတန္ ႀကီးထြားေနၿပီး ၎တို႔ ရဲ႕ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အေမရိကား နဲ႔ ဥေရာပ ဘဏ္ေတြ ပိုင္ဆိုင္မႈ စုစုေပါင္းထက္ ပိုမ်ားေန တာ ေတြ႕ရ ပါတယ္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပသို႔ ထုတ္ေခ်းေငြ သည္ တႏွစ္ကို ၁၁% အထိ တိုးျမင့္လာေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ရဲ႕ ဘ႑ာေရး အသင္း အဖြဲ႕မ်ားက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျခကုပ္ယူလာေနတာနဲ႔ အမွ် အေမရိကန္ ကို လက္ရွိေနရာမွ ဖယ္ထုတ္ရန္ အဓိက အေၾကာင္းျခင္းရာသုံးခု ထြက္ေပၚလာခဲ့ ပါတယ္ ။

ပထမဆုံး အေနနဲ႔ ကမာၻ႔ ဘူမိႏိုင္ငံေရး အေနအထား ရဲ႕ ‘တြန္းအား” push factor ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ အေမရိကန္ ၏ ဘ႑ာေရး ေလာကတြင္ ဗဟိုခ်က္မ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္မႈေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားဆီ ကမာၻ ရဲ႕ liquidity supply ေခၚတဲ့ ေငြေၾကး နဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေတြ ေရာက္မသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေန ပါတယ္ ။

သို႔ေသာ္ မၾကာမီကအထိ ထိုကဲ့သို႔ အင္တိုက္ အားတိုက္ လုပ္ဖို႔ ကို ေရွာင္ဖယ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန႔္ လက္ထက္မွာေတာ့ ဒါကို လက္နက္တခု အျဖစ္ အသုံးခ်ဖို႔ စင္ေပၚတင္လာခဲ့ပါတယ္။ သုံးတဲ့ေနရာ မွာ လည္း ရန္ဖက္ ကိုသာမက မဟာမိတ္မ်ားကိုပင္ ခ်မ္းသာမေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ရန္လိုမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဆြေပးသလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ pull factor ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္ နဲ႔ စီးပြားျဖစ္ထြန္းစ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ ဆြဲအား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အခုဆို ဘဏ္မ်ား နဲ႔ အဆက္အစပ္ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ကမာၻ လူဦးေရ ၂.၃ ဘီလီယံ ကို မ်က္စိ က်လာေန ပါတယ္။

ကိုဗစ္ကို အကာအကြယ္ယူပီး အမွားမ်ားေနတဲ႔ အေမရိကန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ ေက်ာ္တတ္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္တဲ႔ တရုတ္

၎တို႔ အတြက္ မတည္ေငြ အလုံအေလာက္ နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးႏိုင္မယ့္ ေဈးကြက္မ်ိဳး ေနရာ အႏွံ ေဈးေပါေပါ နဲ႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ႀကံလာၾကပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ ခရက္ဒစ္ ကတ္ သုံးစြဲမႈ မရွိပဲ မိုဘိုင္း ဖုန္းေတြ ကိုသာ အဓိက ထားသုံးေနတဲ့ ေဒသေတြကို ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း “Superapps” သည္ သုံးစြဲသူမ်ား ေငြေၾကး ကို ကိုင္တြယ္ သုံးစြဲစရာမလိုပဲ ခရက္ဒစ္ကတ္လို ေနရာတိုင္း မွာ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီမံထားတဲ့ အတြက္ အေတာ္ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။

ထိုစနစ္ကို ေပၚထြန္းစ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ကလည္း ၎တို႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေနအထားကို ျပန္လည္ ထိန္းညႇိရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး စိတ္ဝင္စားလာၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ျပည္ပမွ ေငြေခ်းငွားျခင္း ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ေဒၚလာနဲ႔ တန္ဖိုးျဖတ္ သတ္မွတ္ၾကရပါတယ္။ တခါက အေမရိကန္သည္ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေဒၚလာ တန္ဘိုး တက္လာ သည့္ အခါတိုင္း ဝယ္လိုအားက လိုက္လာတာမို႔ ႀကီးျမင့္လာတဲ့ အေႂကြးေတြ ျပန္ဆပ္ဖို႔ ေထမိၿပီး အဆင္ေျပ ခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေဒၚလာ တန္ဘိုး ပို၍ ခိုင္မာလာေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ပါတနာ ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ အဖို႔ မ်ားမ်ားစားစား မဝယ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ ဝယ္လိုအား က်ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား အဖို႔ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေဈးႀကီးႀကီး နဲ႔ ျပန္ဆပ္လာေနရ ပါတယ္ ။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း စီးပြား ျဖစ္ထြန္းစ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေဒၚလာ နဲ႔ ေပးဆပ္ရန္ ရွိေသာ စုစုေပါင္း ေႂကြးၿမီသည္ ၃.၈ ႀတီလီယံ ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ဆ တိုးလာခဲ့ ပါတယ္။

တတိယ နဲ႔ အဓိက အက်ဆုံးမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေပၚေပါက္လာျခင္းပါပဲ။ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ား တိုးျမင့္လာျခင္း ေၾကာင့္ ၿပိဳလဲလာေနတဲ့ ကမာၻ႔ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္ ကို ထပ္မံၿပီး အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္ေအာင္ အားျဖည့္ေပး လိုက္သလို ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ေဝးကြာလွတဲ့ အရပ္ေဒသ တခုမွာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္တာနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ျပတ္လတ္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ သိလာၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ အစိုးရမ်ားသည္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္ေတြ ကို ခ်ဳံ႕ႏိုင္သမွ် ခ်ဳံ႕လိုလာၾကပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာ တ႐ုတ္ အဖို႔ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ စည္းမ်ဥ္းေတြ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ပိုရလာပါတယ္။

အေရးႀကီးဆုံး အေျပာင္းအလဲ တခုက လက္ရွိ ကိုဗစ္ အၾကပ္အတည္း ကို ၾကည့္ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိမႈ အေပၚ အျခား ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ေတြ က်ဆင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ၏ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကး အေပၚ တည္မွီထားတဲ့ တင္ေနေသာ အေႂကြးမ်ားကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ပါဦးမလား လို႔ စိုးရိမ္လာၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ သည္ ေစာစီးစြာ သတိေပးမႈမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈခဲ့တဲ့ အျပင္ ကနဦး မွာလည္း ျဖစ္ကတတ္ဆန္း တုန႔္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္သည္လည္း အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ မ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ ေပးသလို ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီး အျပစ္ႀကီး သြားခဲ့ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္ လည္း ေရာဂါ ပ်ံ႕ပြားမႈကို အလွ်င္အျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ မိမိတို႔ မည္မွ် စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝ သည္ကို ထုတ္ေဖၚေၾကျငာလာခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းကိုလည္း ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား နဲ႔ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ အေမရိကန္ သည္ ကိုယ့္ဖာသာ ကိုယ္ဖူလုံေအာင္ပင္ မနည္း ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻတ ဝွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ႂကြယ္ဝေရး အတြက္ အေမရိကန္၏ အာမခံခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻ႔ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တကူတကြ ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုတဲ့ ေကာ္ နဲ႔ တြဲကပ္ထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ၏ အစဥ္အလာသည္ လုံးဝ ထိခိုက္ ပ်က္ျပားသြားရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎တို႔၏ စနစ္ကို ထပ္မံ တိုက္ခိုက္လာမႈ ေတြ ေရွာင္လႊဲလို႔မရပဲ ထြက္ေပၚလာမွာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအေနအထားကို ပထမဦးဆုံး ရင္ဆိုင္လာရန္ရွိေနတာက ေဒၚလာ စနစ္ ရဲ႕ ေျချမန္ေတာ္ စစ္သားမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘဏ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားမွုျဖင္႔ ခရစ္ဒက္ Hla Soewai

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *