ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံလူနာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕တြင္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားေလ႕လာေတြ႕ရွိ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ုံမ်ား တြင္ COVID-19 ျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနရ သည့္ လူနာမ်ား အနက္ သုံးပုံတစ္ပုံ သည္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသ ပညာရွင္မ်ား က ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာဆို လိုက္သည္။

နယူေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ေနာ့သ္ဝဲက်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပထမဆုံး ကုသမႈခံယူရသည့္ လူနာ ၅၄၄၉ ဦးအနက္ ၃၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာက္ကပ္အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာက္ ေနာ့သ္ဝဲရွိ သုေတသနကိုဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ကဲနာ ဂ်ဗဲရီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိမႈကို Kidney International ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္ ။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံလူနာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕တြင္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားေလ႕လာေတြ႕ရွိ

ေက်ာက္ကပ္ အတြင္း ရွိ ေရပိုႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေလ့ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသည့္ လူနာမ်ားအနက္ ၁၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာဂ်ာဗဲရီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုေလ့လာမႈသည္ COVID-19 လူနာမ်ားရွိ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ားဆုံးေလ့လာ ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈျဖစ္သည္။ မတ္ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အထိ COVID-19 ျဖင့္ ေဆး႐ုံတင္ကုသမႈခံယူခဲ့သည့္ လူနာ ၅၄၄၉ ဦး၏ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား ကို ေလ့လာၿပီး ေဒါက္တာဂ်ာဗဲရီႏွင့္ အဖြဲ႕က သုံးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

COVID-19 ကူးစက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈ ရွိ လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသျဖင့္ ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ လူနာ သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပထမ ၂၄ နာရီအတြင္း ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသည့္ လူနာ ၃၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။

ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ား အသက္ရႉစက္ အကူအညီယူေနရခ်ိန္ တြင္လည္း ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈရွိ လာတတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဂ်ာဗဲရီကေျပာဆိုခဲ့သည္ ။ အသက္ရႉစက္ျဖင့္ေနရသည့္ လူနာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈ ရွိတတ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ရိွေနၿပီး ေသဆံုးသူ ၈၆၉၁၂ ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *