၂၁ – ၅ -၂ ၀၂၀ ရက္ေန႕၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၁ – ၅ -၂ ၀၂၀ ရက္ေန႕၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၁ – ၅ -၂ ၀၂၀ ရက္ေန႕၊ ည ( ၈:၀၀ ) နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။ ( ၂၁ – ၅ – ၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆၀) ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ပထမအသုတ္ အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ( ၁၈၈ ) ခု၊ စုစုေပါင္း (၃၄၈) ခုတို႔ ကို စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ –

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိရပါ ။

က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး

၂။ (၂၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ ( ၁၉၉ ) ဦး ရွိ ပါသည္ ။

၃။ (၂၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕ အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၁၀၈)ဦးရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ ( ၁၀၁ ) ဦးအား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား တြင္ အသြား အလာ ဆက္လက္ ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိ ပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ား အနက္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး ရွိပါ သည္ ။

က်န္းမာေရး ႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး

၅။ (၂၀-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီ မွ (၂၁-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၃၈) ဦး ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *