၂၃-၅-၂၀၂၀ရက္ေန႕၊ နံနက္ ( ၇:၀၀ ) နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျ ပန္ျခင္း

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

( ၂၃-၅-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ နံနက္ ( ၇:၀၀ ) နာရီ

MOHS

၁။ ( ၂၂ – ၅ – ၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕ အတြက္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ တြင္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဓာ တ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန ( ရန္ကုန္ ) မွ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ( ၂၃-၅-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕၊ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၇၄) ခုတြင္ –

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာသစ္ ( ၂ ) ဦးေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

MOHS

၂။ (၂၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ ( ၇:၀၀ )နာရီ အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ ( ၂၀၁ ) ဦးရွိပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း ( old confirmed case ) မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း ( ၁၁၆ ) ဦးရွိပါသည္။

MOHS

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ ( ၆ ) ဦး ရွိပါသည္။

၅။ ( ၂၂-၅-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၆၁)ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၉) ခု၊ စုစုေပါင္း (၇၄၀)ခု အားစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

MOHS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *