ကမၻာေပၚတြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္ အတြက္ ဂုဏ္္ယူစရာတစ္ခု ျဖစ္ေနၾကာင္း ထရမ့္ ေျပာ

အေ မ ရိ ကန္္ ျပည္ေထာင္္စု တြင္္ (COVID 19) ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ျဖစ္္ပြား မႈ အဆမတန္္ ျမင့္္တက္္ေနၿပီး ကမၻာေပၚ တြင္္ ဗိုင္းရပ္္ ကူးစက္ခံရမႈ အျမင့္ဆုံး အဆင့္္ သို႔ ေရာက္္ရွိေန သည့္္ ကိစၥမွာ ဂုဏ္ျပဳ ဆုတံဆိပ္္ ခ်ီးျမႇင့္္ခံ ရ သည့္္ ကိစၥပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ေဒၚနယ္္ထရမ့္္ က သုံး သပ္ေျပာၾကား လိုက္္ သည္္ ။

“ ကၽြန္ေတာ္္ ဒီကိစၥ ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္္ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥ တစ္္ခုပဲ၊ ဘာျဖစ္္ လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ ရဲ့ စမ္းသပ္္ စစ္ေဆးမႈစနစ္္ဟာ အင္မတန္ေကာင္း တယ္္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္္ သက္ေရာက္ လို႔ပါပဲ”ဟု ေဒၚနယ္္ထရမ့္္က အိမ္ျဖဴေတာ္္ တြင္ ေျပာၾကား သည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားခဲ့ ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ကက္ဘိနက္ အစည္းအ ေဝး ကို ၿပီးခဲ့ သည့္ တနလၤာေန႔ က ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္ အတြက္ ဂုဏ္္ယူစရာတစ္ခု ျဖစ္ေနၾကာင္း ထရမ့္ ေျပာ

“ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ၊ က်ဳပ္္တို႔ တိုင္းျပည္ က ကူးစက္္မႈ အမ်ားဆုံး လို႔ ခင္ဗ်ား တို႔ေျပာမယ္္ ဆိုရင္၊ အဲလို မ်ားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း က က်ဳပ္္ တို႔ ဟာ တျခား နိုင္္ငံေတြထက္္ ပိုၿပီး စမ္းသပ္္ စစ္ေဆးနိုင္္ လို႔ပဲလို႔ ထည့္ေျပာ သင့္ တယ္ ” ဟု ထရမ့္က ဆိုသည္။ “အဲဒီေတာ့ ကၽြန္္ ေတာ္္ တို႔မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရတဲ့သူေတြ အေျမာက္အျမားရွိ ေနတဲ့ကိစၥကိုဆိုးရြားတဲ့ကိစၥလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ မသတ္မွတ္ ပါဘူး ”

“တကယ္္ တမ္းေျပာ ရရင္ ဒါဟာ ဂုဏ္္ျပဳ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုလို႔ပဲ ျမင္မိတယ္။ တကယ္လည္းဟုတ္တယ္၊ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္တစ္ခုပါပဲ”ဟု ၎က ဆက္္လက္ေျပာၾကား သည္ ။ (COVID 19) ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိ၊ မရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္္ ဖြယ္္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးအမႈထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္အေျမာက္အျမားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္ ။

ကမၻာေပၚတြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္ အတြက္ ဂုဏ္္ယူစရာတစ္ခု ျဖစ္ေနၾကာင္း ထရမ့္ ေျပာ

ဂၽြန္္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္္ က ျပဳစုေသာ စာရင္း ဇယားမ်ား အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ (၁ ဒသမ ၅) သန္း ရွိ ၿပီး ယင္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၉၂,ဝ၀ဝ) ဦးရွိ သည္္ ။ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ား အဆို အရ ရက္သတၱ တစ္ပတ္အတြင္း ေသဆုံးသူ ဦးေရ တစ္ေသာင္းခန္႔္ ရွိသည္္။

ကမၻာေပၚ တြင္ ဒုတိယေျမာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရမႈအမ်ားဆုံးနိုင္ငံမွာ ႐ုရွားျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သုံးသိန္းနီးပါး ရွိ သည္ ။ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု တြင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ သည္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္း အတာျဖင့္ေသဆုံးသူ ဦးေရစုစုေပါင္း ၏ သုံးပုံ တစ္ပုံခန္႔ ရွိ သည္ ။ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ တစ္္ ခု တည္း တြင္ (COVID 19) ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေသဆုံး သူ (၂၈,၃၀ဝ) ခန္္ ႔ရွိ သည္္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *