ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ညစ္ညမ္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ အလြယ္မကူးစက္ႏိုင္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို CDC ထုတ္ျပန္

ကို ရို နာ ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ အဓိက အားျဖင့္ လူ တစ္ဦး မွ တစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ေလ့ရွိျပီး ညစ္ညမ္း မ်က္ႏွာျပင္တို ႔မွ အလြယ္တကူ မကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟို CDC က သတင္း ထုတ္ျပန္ လုိက္ ပါ တယ္ ။

CDC ၏ စာမ်က္ႏွာ တြင္ အျခားေသာ အေရးပါသည့္ ေတြရွိခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပရာ ၌ ေရာဂါ ကူး စက္ရန္ အဓိကအႏၲရာယ္အေၾကာင္းရင္းမ်ား မဟုတ္သည္ တို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား ပါတ ယ္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ညစ္ညမ္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ အလြယ္မကူးစက္ႏိုင္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို CDC ထုတ္ျပန္

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သည္ ညစ္ညမ္းေသာ အရာဝတၳဳ / မ်က္ႏွာျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသည့္ တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္သည္ကို ထူးျခားစြာ မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

CDC ၏ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ ခရစ္စတင္းေနာ့ဒ္လန္ဒ္ က ေျပာဆိုရာ တြင္ Covid-19 ေရာဂါသည္ အဓိက အားျဖင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နီးကပ္စြာ ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ ပ်႔ံႏွ႔ံသည္ ဆိုေသာ အဓိကအခ်က္မွာမူ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူတစ္ဦးစကားေျပာသည့္ အခါ သို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္ အခါ ထြက္ေပၚေသာ အရည္ မွဳန္မႊားမ်ား မွ တစ္ဆင့္ ပ်ံႏွ႔ံေၾကာင္း၊ သာမန္ အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ မျမင္ရႏိုင္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမႊားမ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစရာ၌ အဆိုပါလူမွာ ဖ်ားနာ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာျပသရန္ မလိုအပ္ဘူးလုိ႔ ပါရွိ ပါတယ္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ညစ္ညမ္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ အလြယ္မကူးစက္ႏိုင္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို CDC ထုတ္ျပန္

ႏွာေခ်ျခင္းကဲ့ သို႔ အရည္မွဳန္မႊားမ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေျခာက္ေပခန႔္အကြာအေဝးတြင္ ေနထုိင္သင့္ေၾကာင္း၊ အဏုဇီ၀ရုပ္တို႔၏ သိပ္သည္းဆ သဘာ၀အရ လူနာျပဳစုသည့္ေနရာမ်ား ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားႏွင့္ အသားထုပ္စက္႐ုံမ်ားကဲ့သို႔ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလြန္နီးကပ္သည့္ေနရာတို႔တြင္ အလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ့နိုင္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ သည့္ မတ္လ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရး၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမွ လူေပါင္း ၅၂-ဦး ကူးစက္ခံရသည္အထိ အလြန္ျမင့္မားစြာ ပ်ံ႔ႏွ႔ံခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္ ။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ညစ္ညမ္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ အလြယ္မကူးစက္ႏိုင္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို CDC ထုတ္ျပန္

ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ ကတ္ထူျပား တြင္ ၂၄ နာရီအထိ၊ ပလပ္စတစ္ႏွင့္သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚတြင္တြယ္ ကပ္ ၍ ၃ ရက္ အထိ ဆက္လက္ရွင္သန္နိုင္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ၄င္းမွာ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ ဗိုင္းရပ္စ္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ စြမ္းရည္ယုတ္ေလ်ာ့ သြားေၾကာင္း၊ သတင္းစာလက္ခံျခင္းမ်ိဳးထက္ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ျခင္းက ကူးစက္ခံရရန္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္ ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ေဂဟ ေဗဒသုေတသီ ဗင္းဆင့္မန္စတာက ေျပာပါတယ္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ညစ္ညမ္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ အလြယ္မကူးစက္ႏိုင္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို CDC ထုတ္ျပန္

တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ရွင္းျပျခင္းမရွိဘဲ CDC၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပမွဳ အတြက္ ဗိုင္းရပ္စ္ပညာရွင္အခ်ိဳ႔က စိုးရိမ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ကပ္ေရာဂါတြင္ အျမဲတမ္းလိုလို ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာမွာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပမွဳ႔ မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းေရးမွဳ မွာ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း ထင္ျမင္ရျပီး၊ လူခ်င္းေ၀းေ၀းေနေစေရးႏွင့္ (မ်က္ႏွာဖံုး၀တ္ဆင္ေရးကဲ့သို႔ ) အျခားကိစၥမ်ားအေပၚ အေလးထားရန္ ျဖစ္လာေၾကာင္း ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ ဗိုင္းရပ္စ္ေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ညစ္ညမ္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ အလြယ္မကူးစက္ႏိုင္ဟု အေမရိကန္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟို CDC ထုတ္ျပန္

ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေမ ၁-ရက္ ယခင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ သို႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳကို ထိေတြ႔ျပီး ပါးစပ္၊ႏွာေခါင္းႏွင့္ မ်က္လံုးတို႔ကို တို႔ထိျခင္းျဖင့္ ကုိဗစ္ ေရာဂါ ကူးစက္ပံုရေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ၄င္းမွာ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ့ေစသည့္ အဓိကနည္းလမ္းဟု မယူဆရေၾကာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေလ့လာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾက ပါတယ္။

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *