လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မွ ကိုဗစ္ေရာဂါ ေပ်ာက္္ကင္းသူ အသက္္ ( ၅၄ )ႏွစ္္ အရြယ္ လူနာ အမွတ္္ (၁၁၁) ကင္္ဆာ ေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္္ ေဆး႐ုံႀကီး တြင္ ကြယ္္လြန္္

ကိုဗစ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္္ကင္္းသြား တဲ့ လွိုင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္္က လူနာ အမွတ္္ (၁၁၁) အမ်ိဳးသမီး ဟာ ကင္္ဆာေရာဂါ နဲ႔ ဒီေန ႔မနက္္ ကြယ္္လြန္ သြား တယ္္ လို႔ လွိုင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္္စားလွယ္္ ဦးဝင္းေမာင္္ က ေျပာ ပါ တယ္္ ။အသက္္ (၅၄) ႏွစ္္ အရြယ္္ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးဟာ COVID 19 ေရာဂါ Negative သုံးႀကိမ္္ ျပၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဥကၠလာ ေဝဘာဂီ ေဆး႐ုံ ကေန ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔က တည္းက ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။

အဲဒီေနာက္္ မွာ ေမ (၁၈) ရက္ေန႔က စၿပီး ရန္ကုန္္ ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔မနက္က ကြယ္လြန္္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္္။ လူနာအမွတ္္ (၁၁၁) ကို ဧၿပီ ၁၉ ရက္က အတည္ျပဳေတြ႕ခဲ့ တာ ျဖစ္ၿပီး COVID-19 အတည္ျပဳလူနာေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ တာ မရွိသလို ျပည္ပခရီးသြားတာ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာကေန ေရာဂါ ကူးစက္္ခံ ထားရတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတာပါ။

သူနဲ႔ အတူ တရက္္ တည္း အတည္ျပဳ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ သဃၤန္းကၽြန္း က လူနာအမွတ္္ (၁၀၉) အသက္္ (၃၇)ႏွစ္အရြယ္္ အမ်ိဳးသား လူနာဟာလည္း COVID 19 အတည္ျပဳလူနာေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ခဲ့ တာ မရွိ သလို ျပည္ပ ခရီးသြားတာ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ရန္ကုန္ အ ေနာက္ပိုင္းေဆး႐ုံ မွ, ေစာင့္ၾကည့္ လူနာ အျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ကေန ေရာဂါကူးစက္္ ခံထား ရတာ ကို ေတြ႕ခဲ့ရ တာ ပါ ။

crd:dvb news

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *