“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ” ( ဗဟုသုတအေန နဲ႔ သိထားသင့္ ပါတယ္ )

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၁။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၏ ပထမဆံုးေသာ ရဲခ်ဳပ္ အမည္ မွာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ဟယ္မီလ္တန္ ျဖစ္သည္ ။

၂။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပထမဆံုးေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ရဲခ်ဳပ္မွာ ဦးဘေမာင္ ျဖစ္သည္။ IGP(Inspector General of Police)

၃။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၂၈.၁၀.၁၈၈၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေက်းရြာ အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး ပုဒ္မ ၃ အရ ေက်းရြာ ပုလိပ္အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့သည္ ။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၄။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ပုလိပ္ရဲသားမ်ား ပထမဆံုး ရ႐ွိေသာ လစာမွာ ၉က်ပ္ ၁၀ပဲ ျဖစ္သည္။ ၅။ ဆပ္ေက်ာင္းေခၚ ပုလိပ္အတတ္သင္ေက်ာင္းကို ၇.၄.၁၉၀၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၌ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ ၆။ ပဋိညာဥ္ခံ ဝန္ထမ္း ရာထူး ကို ျမန္မာထဲ မွ ပထမဆံုး ရ႐ွိခဲ့သူမွာ ဦးဘျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္ဝန္ရာထူးျဖစ္ၿပီး ယခု ရဲမွဴး ရာထူးႏွင့္ ညီမွ်သည္ ။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၇။ ျမန္မာထဲ မွ ပထမဆံုး အင္စပက္ေတာ္ သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမွာ ဦးဘျဖစ္သည္။ ၈။ လူဆိုးမ်ား ၏ မ်က္ႏွာ ပံုသ႑န္အား မွတ္မိေစရန္ W.E.N (Wrinkle, Eyes and Nose) စာအုပ္ အား ပထမဆံုး ျပဳစုခဲ့သူမွာ ဦးဘျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္မ်ား ၏ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳမႈကို ခံခဲ့ ရ သည္။ ၉။ DY Cadet တိုက္႐ိုက္ခန္႔ ရာဇဝတ္ဝန္ေထာက္ (ဒုရဲမွဴး) ရာထူး ကို ပထမဆံုး ရ႐ွိသူမွာ ဦးလတ္ျဖစ္ သည္ ။

၁၀။ စံုေထာက္သင္တန္းေက်ာင္းကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၁။ ပထမဆံုး ပုလိပ္အက္ဥပေဒကို ၁၄.၈.၁၉၄၅ ရက္ ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၂။ ပထမဆံုး ပုလိပ္သပိတ္မွာ ၅.၉.၁၉၄၆ ရက္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားမွာ အင္စပက္ေတာ္ (ယခု ရဲအုပ္) ဦးဝင္းေမာင္ ဦးေအး ဦးစိုး႐ွိန္ တို႔ျဖစ္သည္။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၁၃။ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈႀကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရမႈအား စစ္ေဆးခဲ့သူမွာ ရန္ကုန္ ပုလိပ္မင္းႀကီး ဦးေအာင္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၁၄။ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ (ရဲတပ္ရင္း) ကို ၂.၁.၁၉၄၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္ရင္းေပါင္း ၂၁ ရင္းျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။ ၁၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး ဘြဲ႕တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္၊ ၂၁ မွ တပ္ရင္းမွဴး စစ္ရဲ ဗိုလ္မွဴး ေအးခ်ိဳက ပထမဆံုး ရ႐ွိခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၁၆။ ျပည္ပခရီးစဥ္ ပထမဆံုး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ရဲခ်ဳပ္မွာ စည္သူဦးဘေမာင္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၇။ ျမဴရဲအဖြဲ႕(စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔) ကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၈။ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ၁.၁၀.၁၉၆၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ထိုစဥ္က အင္အား ၄၅၅၇၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉။ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္မေတာ္သို႔ ပထမဆံုး လႊဲေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္အင္အားမွာ ၉၅၈၁ ဦးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ တပ္ရငး္ (၁၄) ရင္း၊ ခလရ ၈၅ မွ ခလရ ၉၈ ထိ ဖြဲ႕စည္း လႊဲေျပာင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀။ ယစ္မ်ိဳးဌာန (ယခုမူးယစ္အထူး တပ္ဖြဲ႕) ကို ၃၀.၉.၁၉၇၂ ရက္ေန႔တြင္ အင္အား ၅၈၄ ဦးျဖင့္ လႊဲေျပာင္း စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာက္ခဲ့သည္။ ၂၁။ ဒုရဲအုပ္ ေလာင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁ ကို ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ ဗဝတ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၂၂။ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ကို ၂.၁၂.၁၉၇၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၃။ မႈခင္း မွတ္တမ္း အဖြဲ႕ကို ၁၈.၆.၁၉၈၃ ရက္ေန႔တြင္ အရာ႐ွိ အင္အား ၆၄၂ ဦးျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ ၂၄။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပထမဆံုး တည္ျမဲအမိန္႔ ၄ မ်ိဳးကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေအၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ( လုပ္ငန္းေရးရာ တည္ျမဲအမိန္႔ ၁၀ မ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးရာ တည္ျမဲအမိန္႔ ၉ မ်ိဳး၊ ေထာက္ပံ့ေရးရာ တည္ျမဲအမိန္႔ ၁၀ မ်ိဳး၊ ကိုယ္စီတာဝန္ တည္ျမဲအမိန္႔ ၈ မ်ိဳးျဖစ္သည္)

“ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ၏ သမုိင္းအစ ”

၂၅။ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ရဲလုပ္ငန္း စနစ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး တို႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ {(ျပည့္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာရဲလုပ္ငန္းစနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ စစ္ကုိင္း အမွတ္ (၁) ရဲစခန္း စခန္းမွဴး ရဲအုပ္စုိးျမင့္ (ဒုရဲမွဴးျကီးျငိမ္း လင္းေခး ခရ႐မွဴး)၊ မႏၲေလးအမွတ္ (၇) ရဲစခန္း စခန္းမွဴး ဒုရဲအုပ္ စခမ မိုးေမာင္သန္း) တို႔ျဖစ္ျကပါတယ္။ ရဲမွဴးႀကီး မိုးေမာင္သန္း ကယရမွဴး မွ ျဖည့္စြက္ ေပးပါ သည္}

၂၆။ ရဲလက္စြဲကို ပထမဆံုး စတင္ျပဳစုစဥ္က ပထမတြဲမွ စတုတၳတြဲထိ ျဖစ္ၿပီး တတိယတြဲ အထိကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၇။ ရဲခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အျဖစ္ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာထူးကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသူမွာ ရဲခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလႇေအာင္ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ရာထူးတူ ျဖစ္သည္။

Myo Thant

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *