၂၉-၅-၂၀၂၀ ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၉ – ၅ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။ (၂၈-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ –

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)မွ (ဒုတိယအသုတ္)အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၆၂)ခု ႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁,၀၀၀) မွ (ဒုတိယအသုတ္) အျဖစ္ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၇) ခု၊ စုစုေပါင္း (၄၉၉)ခုတို႔ကို (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ –

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိရပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး

၂။ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၂၀၆) ဦးရွိပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၁၂၆) ဦးရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္။

၅။ (၂၈-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ –

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ(၉၃၂)ခု၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၄၈)ခုႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၃၁) ခု၊ စုစုေပါင္း (၁,၂၁၁)ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *