၂၉ – ၅ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ၊ ည ( ၈:၀၀ )နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

၂၉ – ၅ – ၂၀၂၀ ရက္ေန႕ ၊ ည ( ၈:၀၀ )နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အတြက္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ တြင္ – အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (ပထမအသုတ္) အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ(၄၆၉)ခုႏွင့္ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၂) ခု၊ စုစုေပါင္း (၅၆၁)ခုအား ယေန႕၊ ညေနပိုင္း၌ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ –

MoHS

• COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၁) ဦးေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၂၀၇) ဦးရွိပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ (၄) ဦး (Case-78, 138, 145 ႏွင့္ 168) ရွိသျဖင့္ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕အထိ ေရာဂါပိုးကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း (၁၃၀) ဦးရွိပါသည္။ ၎တို႔အနက္ (၁၂၂) ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာဆက္လက္ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။

MoHS

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္။

၅။ (၂၈-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၉-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႕၊ ေန႕လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၂၅) ဦး ရွိပါသည္။

MoHS

MoHS, COVID19LabResults, ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္, ဓာတ္ခြဲအေျဖ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *