မိမိ အိမ္္မွာ ဘုရားတစ္ဆူ ကိုးကြယ္္ထားျ ပီဆို လွ်င္္ ဒါေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္္ေတာ႔ လုပ္္ေပးပါ..

ကိုယ့္ အိမ္ မွာ ဘုရား တစ္ဆူ ကိုးကြယ္ ထားၿပီ ဆိုလွ်င္ ဘုရားရွိခိုးတဲ့ အခါ ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ခုခုကို အာ႐ုံေလးျပဳထားပါ။ ဘုရား ကို တစ္ခုခုလႉ ဒါန္းမႈျပဳတဲ့ အခါ သက္ေတာ္ ထင္ရွား ဘုရားရွင္ကဲ့ သို ႔အာ႐ုံယူထားပါ ။ ဘုရား ကို ကိုးကြယ္မႈျပဳတဲ့ အခါ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာင္အား ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းမႈ ျပဳလုပ္ပါ ။

မိမိ အိမ္္မွာ ဘုရားတစ္ဆူ ကိုးကြယ္္ထားျ ပီဆို လွ်င္္ ဒါေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္္ေတာ႔ လုပ္္ေပးပါ..

ဘုရားခန္းသန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္တဲ့ အခါ ပန္းေရခ်မ္းလည္းေန႔စဥ္ ေရလဲလည္ေပးပါ။ ပန္းေရခ်မ္း လဲလည္မႈျပဳတဲ့ အခါ ႐ိုေသသမႈ တေလးတစားျပဳမူ ေနထိုင္ပါ။ ႐ိုေသသမႈနဲ႔ စိတ္ထဲရွင္းေနတဲ့ အခါ ျပဳဆဲကုသိုလ္ကို ဝမ္းေျမာက္ၿပီးေနပါ။ ၾကည္ ႏူးမႈနဲ႔ ဝမ္ ေျမာ္ ေနဆဲ အခ်ိန္ခါဆင့္ပြား ကုသိုလ္ အျဖစ္ အမွ်တမ္ ေပးငွ ေဝပါ။

အမွ်တမ္း ေပးငွ ေဝတဲ့စိတ္ အစဥ္မွာ ပုဂၢလအဓိ႒ာန္ကင္းၿပီး သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ ရည္စူးပါ။

အမွ် ေပး ေဝလို႔ ဘဝဂ္ညံသြားတဲ့ အဲဒီသာဓု ေခၚသံက ေန႔စဥ္ အာ႐ုံ ျပ ႏိုင္ရင္ ပိုက္ဆံမကုန္ပဲ နဲ႔ သင့္အတြက္ အာစိဏၠံ ကုသိုလ္ေလးတစ္ခုပါ။

ဖန္ခါးေျမအရွင္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *