ကမၻာတြင္ ၾကီးထြားလာေသာ တ႐ုတ္္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကို တန္ျပန္္ႏိုင္ရန္္ ကုလသမဂၢ တြင္ ထိပ္္တန္းေနရာမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ဂ်ပန္္ ႀကိဳးပမ္းမည္

ႀကီး ထြား လာ ေသာ တ႐ုတ္္ ၏ ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈ ကို တန္ျပန္နိုင္ေရး အတြက္ ဂ်ပန္္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာ ရ လစ္္ဘရယ္္ ဒီမိုကရက္္တစ္္ ပါတီ LDP တို႔ က ကုလသမ ဂၢႏွင့္ အျခား နိုင္္ငံ တကာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား တြင္ အထူး ေနရာ ရ ရွိေရး အစီအစဥ္္ မ်ားကို မ႑ိဳင္ ျပဳသြား မည္ျဖစ္္ သည္္။စီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ အေရး ပါေသာ နိုင္ငံတကာ ရာထူးေနရာမ်ား လက္ဝယ္ပိုက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ယင္း ေနရာမ်ား တြင္ ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီး အျဖစ္ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ ဂ်ပန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကို ေစလႊတ္ခန႔္အပ္နိုင္ေရး ရည္သန္ထားျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

ကုလသမဂၢ တြင္ ထိပ္္တန္းေနရာမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ဂ်ပန္္ ႀကိဳးပမ္းမည္

ပါတီ မွ ဩဇာႀကီး ေသာ အကီရာအမာရီ ဦးေဆာင္္ သည့္ (LDP) လႊတ္ေတာ္္ အမတ္္အဖြဲ႕တစ္္ရပ္္ သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ အား တိုက္ရိုက္္ ပန္ၾကားရသည့္ အစိုးရ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံး မွ လူစာရင္းေရြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ ကို ၾကာသ ပေတးေန႔ တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ခန႔္ထားမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္္ ေရး ကို နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား အစိုးရဌာနမ်ားက တာဝန္ခံထားသည္။

ကုလသမဂၢ တြင္ ထိပ္္တန္းေနရာမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ဂ်ပန္္ ႀကိဳးပမ္းမည္

“ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဟာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ေတြဆီ လူ ေတြ ေစလႊတ္ရတာကို စိတ္ ဝင္္ စားတာ မဟုတ္ဘူး။ နိုင္ငံတ ကာ အဆင့္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အဆင့္ နဲ႔ ပါဝင္ရပ္တည္နိုင္တာကို ေဖာ္ေဆာင္တာဟာ အလြန္ကို ထိေရာက္တဲ့ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။”ဟု အမာရီ က ေျပာသည္။

နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ကုန္သြယ္ေရး မွသည္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အထိ အစစ အရာရာ အတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဩဇာရွိထားၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ေနရာ ရယူ ထားျခင္း သည္ အနာဂတ္္ စီးပြားေရး လုံျခဳံမႈ၌ ပို၍ အေရးပါလာ လိမ့္္မည္္ဟု ဂ်ပန္နိုင္ငံက ယုံၾကည္္ လက္္ခံ ထား သည္္။

ကုလသမဂၢ တြင္ ထိပ္္တန္းေနရာမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ဂ်ပန္္ ႀကိဳးပမ္းမည္

ကမၻာ့ အဆင့္ နိုင္္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၁၀၀) နီးပါးရွိၿပီး ယင္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ အမ်ားစု ေသာ အဓိက ရာထူး အဆင့္ေနရာ မ်ားကို ငါးႏွစ္္ သက္္ တမ္းျဖင့္ အလွည့္က် တာဝန္ယူရသည္က မ်ား သည္။ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကဲ့သို႔ အဓိက အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထိပ္္တန္း အဆင့္္ ေနရာမ်ား ကို အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားက မဲေပး ကာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္္ သည္္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *