ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ တ႐ုတ္ထံ မွ အတိုး (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားမႈသည္ ႀကီးမားေသာ အမွားျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာ

တ ႐ုတ္ျပည္သူ ႔သမၼတႏိုင္ ငံ မွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာ သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ရွိ လယ္ ယာေျမ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၃ဝ၅ သင္း၊ အသင္းသား ၅၈၈၉ ဦး၏ ဧက ေပါင္း ၁၃၇၁၇ ဒသမ ၅၄ ဧက အတြက္ ပံ့ပိုး ေငြက်ပ္သန္း ၁၆၄,ဝဝ၁ ထုတ္ေခ်းေပး ထားျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၂၉၅၂ သင္း၊ အသင္းသား ၂၉၅၉၇၄ ဦး ကို စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း ၄၇၃၆၆ ဒသမ ၅၆၇ ထုတ္ေခ်းေပး ထားျခင္း ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၄၈ သင္း၊ အသင္းသား ၃၅၁ ဦးကို စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း ၅၆၉ ဒသမ ၆၃၅ ထုတ္ေခ်း ေပးထားေၾကာင္း သိ ရ သည္ ။

ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ တ႐ုတ္ထံ မွ အတိုး (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားမႈသည္ ႀကီးမားေသာ အမွားျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာ

အသင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ခုမွ အသင္း တသင္း ကို က်ပ္သန္း ၁ဝဝ ထုတ္ေခ်းေပးထားျခင္း၊ ျပင္ပကုမၸဏီ မ်ားမွ လယ္ယာသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာ မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၃၆၈၊ အသင္းသား ၅၂၅ ဦး ၊ စက္ပစၥည္း ၅၂၅ စီး အတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြက်ပ္သန္း ၅၈ဝ၈ ဒသမ ၈ သန္း၊ စုစုေပါင္းေခါင္းစဥ္ ၅ မ်ိဳး အတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္သန္း ၅၈ဝဝ၉ ဒသမ ဝဝ၃ တို႔ အား ေက်းလက္ေဒသ မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ အရ ေခ်းေငြမ်ား ကို ေငြက်ပ္ ၁ဝဝ လွ်င္ ယခင္ အတိုးႏႈန္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ယခုေငြက်ပ္ ၁ဝဝ လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ထုတ္ ေခ်းလ်က္ ရွိသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လယ္ယာေျမအဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်း ယူထားေသာ သမေခ်းေငြသည္ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၏ႀကီးမားေသာစီမံခန႔္ခြဲမႈ အမွားတခုျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္း အေဝး(ဆ႒မေန႔)တြင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦး လႈိင္ဝင္း၏ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာ သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားထဲ မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း မည္ကဲ့သို႔စီမံခန႔္ခြဲလ်က္ရွိသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ား ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

”တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာ သမဝါယမေခ်းေငြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက္ထက္ကာလက အင္ မတန္ႀကီးမားတဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အမွားႀကီးတခုလို႔ပဲ ဆိုခ်င္ ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြေတြ ကို ရယူမယ္ ဆိုရင္ အတိုးႏႈန္းသည္ ဒသမ သုညသုည ေနာက္က ဂဏန္းတခုပဲရွိပါတယ္။ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းတာသည္ အင္မတန္မ်ားျပားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အင္မတန္မ်ားျပားတဲ့ ဒီအတိုးႏႈန္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ နဲ႔ အက်ိဳး နဲ႔ အျပစ္ ကို အျပင္း အ ထန္ေဝဖန္ေထာက္ျပကန႔္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရကတင္ျပလာတာကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ တယ္။

ဒီစီမံကိန္း ရဲ႕အက်ိဳးဆက္ ကလည္း အင္မတန္ႀကီးမား ပါ တယ္ ။ အဲဒီခ်ိန္က တေဒၚလာသည္ ျမန္မာေငြ ၆ဝဝ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ အခု လက္ရွိေပါက္ ေစ်းနဲ႔ဆို ရင္ ႏွစ္ဆမကေတာ့ ပါဘူး။ အဲဒီ အတိုးႏႈန္းေတြေရာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ ဖို႔ အရင္း အတြက္ပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ေရာ၊ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ပါ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္” ၎ကဆိုသည္။ထို႔အျပင္ သမဝါယမပိုင္ သည့့္ သမဝါယမေခ်း ယူထား သည့္ေငြမ်ား ကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ အေဝးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ား ကို ေခ်းထား သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္ေပးဆပ္ ႏိုင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရ ေၾကာင္း ၊ ယခင္က ေခ်းေငြထုတ္ေပးခဲ့သူမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ ရွိ သည္ ဟု လည္း ရွင္းျပသ ည္။

REF: NEWS WATCH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *