ဆိုင္ကယ္စီးေမာင္းႏွင္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ( ၂၀၂၀ – ဥပေဒသစ္ ) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထုတ္လိုက္ပါပီ

ယာဥ္နံပါတ္ မထင္ရွား = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-က)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၄ = ဒဏ္ေငြသုံးသိန္း. ေထာင္ သုံးလ။ အျခားနံပါတ္တပ္ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၄-ခ)။ အေရး ယူသည့္ ပုဒ္မ-၉၄ = ဒဏ္ေငြ သုံးသိန္း.ေထာင္သုံးလ ။ ယာဥ္နံ ပါတ္ျပား မတပ္= က်ဴးလြန္သည့္ ပုဒ္မ(၈၄-ဂ)။ အေရးယူသည့္ ပုဒ္မ-၉၄ = ဒဏ္ေငြသုံးသိန္း. ေထာင္ သုံးလ ။

ဝွီးတက္ သက္တမ္းကုန္ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၀)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၁ = ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း. ေထာင္ တစ္လ။ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-က)။အေရး ယူသည့္ပုဒ္မ-၉၁ = ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း. ေထာင္ တစ္လ။ တျခားသူ ၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုံး = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၈၁-ဂ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၉၁။ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္း. ေထာင္ တစ္လ ။

ဆိုင္ကယ္စီးေမာင္းႏွင္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ( ၂၀၂၀ – ဥပေဒသစ္ ) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထုတ္လိုက္ပါပီ

ယာဥ္မဆင္မျခင္ေမာင္း =က်ဴးလြန္သည့္ ပုဒ္မ(၈၁-င)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၉၁ = ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္း. ေထာင္ တစ္လ။ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးအရက္အမူးလြန္းေမာင္း ပုဒ္မ(၈၁-ဇ)။ အေရးယူသည့္ ပုဒ္မ ၉၁ = ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္း. ေထာင္ တစ္လ ၊ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မပါ ပုဒ္မ(၇၅-က)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၈၆ = ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း။

ယဥ္ေမာင္း လိုင္စင္သက္ တမ္းလြန္ = က်ဳးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဂ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ- ၈၆ = ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း။ မီးပိုတပ္ = က်ဳးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဆ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ-၈၆ = ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း။ ယာဥ္ေမာင္းစဥ္ဖုန္းအသုံးျပဳ = က်ဳးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၅-ဋ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္-၈၆ = ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္း။

ဘက္မွန္မပါ = က်ဴးလြန္သည့္ ပုဒ္မ( ၇၆-က )။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၈၇ = ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း။ ေရွ႕မီးအနိမ့္ေန႔/ညဖြင့္ေမာင္းရန္ပ်က္ကြက္ = က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-ခ)။အေရးယူသည့္ ပုဒ္မ ၈၇ = ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္း။

ပါဝါအိတ္ေဇာအသံထိန္းမပါ = က်ဴးလြန္သည့္ ပုဒ္မ(၇၆-က)။အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၈၇ = ဒဏ္ေငြ သုံးေသာင္း။ ဦးထုပ္မေဆာင္း =က်ဴးလြန္သည့္ပုဒ္မ(၇၆-ဂ)။ အေရးယူသည့္ပုဒ္မ ၈၇= ဒဏ္ေငြသုံးေသာင္း ။တို႔ျဖစ္သည္ ။

သိထားေတာ့ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ နားလည္ ထားတာေပါ့ ။ ေစတနာျဖင့္ အသိေပး၏ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *