အေမရိကန္စစ္သည္မ်ားကို သတ္ျဖတ္သည္႔ အာဖဂန္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ရရွား ဆုေၾကးေပးသည့္ သတင္း ထရန္႕ မသိဟု ျငင္းဆို မႈ ရရွားအားရဖို႕လားဟု ေ၀ဖန္

အာဖဂန္္ နစၥတန္္ ရွိ အေမရိကန္္ တပ္္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္္မႈ အတြက္ တာလီဘန္ႏွင့္္ ဆက္္စပ္္မႈ ရွိေသာ စစ္္ ေသြးႂကြ မ်ားအား ႐ုရွား ေထာက္ လွမ္းေရး က ဆုေၾကးမ်ားေပးေန သည္္ ဆိုသည့္ သတင္းႏွင့္္ ပတ္သက္္ ၍ ၎အား လက္ေအာက္္ ငယ္္သား မ်ား က တင္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္္က ဇြန္္ ( ၂၈ ) ရက္္ တြင္္ ရွင္းလင္းေျပာ ဆို ခဲ့ သည္္ ။

အေမရိကန္စစ္သည္မ်ားကို သတ္ျဖတ္သည္႔ အာဖဂန္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ရရွား ဆုေၾကးေပးသည့္ သတင္း ထရန္႕ မသိဟု ျငင္းဆို မႈ ရရွားအားရဖို႕လားဟု ေ၀ဖန္

႐ုရွားေထာက္္ လွမ္းေရးက ဆုေၾကးေပးေန မႈႏွင့္ ပတ္သက္္ ၍ နယူးေယာက္္္ တိုင္းမ္္ သတင္းစာ က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္။ အာဖဂန္္ နစၥတန္္ က ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ တပ္္ ေတြကို ႐ုရွား ေတြက တိုက္ခိုက္ေန တယ္္ ဆိုတာ နဲ႔ ပတ္္သက္္ ၿပီး ဘယ္သူ မွ ကၽြန္ေတာ့္္ ကို မတင္ျပ ၾကဘူး၊ ဒုတိယ သမၼတပ န႔္စ္နဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ဦးစီးအရာရွိ ကိုလည္း မတင္ျပၾကဘူး ၊ သတင္း စာအေန နဲ႔ အမည္မေဖာ္္ လိုတဲ့ သတင္းအရင္း အျမစ္ ကို ထုတ္ေဖာ္ျပဖို႔ လိုပါမယ္၊ လူတိုင္းက ဒီသတင္းမမွန္ဘူးဆိုတာကို ေျပာေနၾကၿပီဟု ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသား ခဲ့ သည္္ ။ ယင္းေနာက္္ ဇြန္္ (၂၈) ရက္္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္္ လည္း ထရမ့္္ က ဒီသတင္းမမွန္္ ဘူး ဆိုတာ ကို ေထာက္လွမ္းေရး ေတြက ကၽြန္ေတာ့္္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ ဒုတိယသမၼတ တို႔ကို မတင္ျပတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္ ဟု တြစ္တာ ၌ ေရးသားခဲ့ျပန္သည္။

ဥ ေရာပ ရွိ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္္ မႈရွိေသာ ႐ုရွားေထာက္္ လွမ္းေရး အဖြဲ႕ခြဲ တစ္္ခု သည္္ ယမန္ႏွစ္္ တြင္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုစစ္္သည္္ မ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္္ခိုက္္ ခဲ့မႈမ်ား အတြက္ ဆုေၾကးေပးေနၿပီး အစၥလာမ္ဝါဒီစစ္ေသြးႂကြမ်ားက ဆုေၾကး ကို ထုတ္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာက ဇြန္္ (၂၆)ရက္္ တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္ ။ အိမ္ျဖဴ ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေထာက္္ လွမ္းေရးဌာနအႀကီး အကဲ တို႔က ယင္းသတင္း မမွန္ ကန္္ ေၾကာင္း ဇြန္္ (၂၇) ရက္တြင္ ေျဖရွင္းေျပာဆို ခဲ့သည္ ။ ႐ုရွားနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကလည္း သတင္းမ မွန္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုခဲ့ သည္္ ။

အေမရိကန္စစ္သည္မ်ားကို သတ္ျဖတ္သည္႔ အာဖဂန္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ရရွား ဆုေၾကးေပးသည့္ သတင္း ထရန္႕ မသိဟု ျငင္းဆို မႈ ရရွားအားရဖို႕လားဟု ေ၀ဖန္

ဇန္နဝါရီ အေစာပိုင္း တြင္ အေမရိကန္္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ရွိ အထူးတပ္ဖြဲ႕ တို႔သည္ ႐ုရွားက ဆုေၾကးေပး ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္အရာရွိမ်ားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခဲ့ျပန္ သည္ ။ အဆိုပါ သတင္းႏွင့္ တ္သက္ ၍ ကြန္ဂရက္က ၾကားနာစစ္ေဆး သင့္ေၾကာင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ နန္စီပေလာ္စီ က ေျပာဆို ခဲ့သည္ ။

နယူးေယာက္ တိုင္းမ္၏ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ထရမ့္က ျငင္းပယ္မႈမ်ား သည္ သမၼတ ထရမ့္ သည္ ႐ုရွား သမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ ေက်နပ္ေစရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အေထာက္အထားလိုျဖစ္လာခဲ့ သည္ ဟု ပေလာ္စီက ေျပာဆို ခဲ့သည္။ ထရမ့္သည္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ေနတိုး တပ္ဖြဲ႕တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး ကိုေလၽွာ့ခ်ျခင္း၊ ဂ်ာမနီရွိ အေမရိကန္တပ္သားအင္အားကိုေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဂ်ီ၈ အဖြဲ႕တြင္း သို႔ ႐ုရွားျပန္ပါလာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပူတင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေနေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားေန သည္ ဟု ၎ က ဆက္္ လက္ေျပာ ဆို ခဲ့ သည္္ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *