(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီ တိုက္လို႕ရပါျပီ

မဂၤလာပါ … (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ ထြက္ပါၿပီ ….

Update လုပ္ေပးေနပါသည္။

Like လုပ္ထားေပးပါ ခင္ဗ်ာ

၁.၇.၂၀၂၀

သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု – ည ၈၅၃၀၉၅

သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု – ဖ ၇၈၇၃၅၄

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

သိန္းငါးေထာင္ဆု- ဃ ၈၄၇၉၃၀ ၊ ဓ ၄၀၆၈၂၀

သိန္ႏွစ္ေထာင္ဆု – မ ၈၁၈၅၄၉ ၊ ဇ ၈၈၇၅၁၀ ၊ ဌ ၃၂၀၀၁၈ ၊ ဝ ၅၇၉၁၉၇

သိန္တစ္ေထာင္ဆု – ဍ ၆၀၈၃၁၉ ၊ ဝ ၁၂၀၃၆၄ ၊ ဌ ၁၄၄၁၆၅ ၊ ကဃ ၈၉၈၃၅၀ ၊ ယ ၅၅၄၅၉၀ ၊ ဆ ၃၅၆၉၁၀ ၊ ဂ ၃၉၄၃၂၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ကင ၃၈၇၂၀

ဎ ၆၆၆၉၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဗ ၉၃၁၇

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

သ ၁၉၀

ဓ ၅၀၄

ဂ ၃၉၈

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

စ် ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ထ ၁၄၈

ဋ ၂၄၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႕ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

ဟ ၉၂

စ ၂၉

စ် ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ပ ၅၈

ထ ၆၀

သိန်း ၅၀၀. ဋ ၃၁၃၇၉၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဈ ၆၂၀၆၆၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဠ ၆၄၇၂၂၃.

သိန်း ၅၀၀. ဍ ၃၂၇၂၅၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဟ ၅၄၉၅၇၃. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ရ ၄၇၇၆၉၃. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ကဂ ၇၅၉၃၂၇. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဏ ၄၁၀၀၃၄.

သိန်း ၅၀၀. ထ ၈၄၈၀၀၈.

သိန်း ၅၀၀. ပ ၄၆၀၂၂၉. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. တ ၃၉၂၆၀၁

သိန်း ၅၀၀. ရ ၁၁၇၀၁၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဓ ၇၁၂၀၀၅

သိန်း ၅၀၀. ဆ ၉၆၄၃၃၇.

သိန်း ၅၀၀. ဍ ၃၆၇၀၆၁. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဇ ၃၂၉၃၂၇

သိန်း ၅၀၀. ဝ ၈၂၉၀၃၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဗ ၇၀၀၈၆၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. မ ၃၇၃၉၁၆. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဌ ၆၀၇၁၇၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဏ ၆၈၂၅၆၂

သိန်း ၂၀၀. ဎ ၄၀၇၂၆၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဇ ၇၅၁၈၇၃

သိန်း ၂၀၀. ခ ၈၃၉၉၈၂. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဇ ၇၅၄၅၂၁

သိန်း ၂၀၀. ထ ၂၀၁၂၄၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. မ ၄၆၃၃၃၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဆ ၁၉၁၃၈၁

သိန်း ၂၀၀. ဒ ၈၄၂၅၂၉.

သိန်း ၂၀၀. ဋ ၆၁၆၈၁၇. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဖ ၄၅၁၀၂၄.

သိန်း ၂၀၀. သ ၆၅၇၆၅၃.

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၂၀၀၇၆၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. န ၈၅၅၅၆၉.

သိန်း ၂၀၀. ည ၄၁၅၉၇၂. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. အ ၆၃၅၂၆၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၅၉၆၀၁၄.

သိန်း ၁၀၀. ယ ၇၃၆၈၄၈.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၉၉၇၆၁၀. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ပ ၆၅၁၄၅၇.

သိန်း ၁၀၀. ယ ၇၅၀၀၀၈.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၇၈၉၂၁၈.

သိန်း ၁၀၀. ဈ ၃၇၃၉၉၂. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ဟ ၈၁၂၈၄၄.

သိန်း ၁၀၀. သ ၄၈၀၂၃၂. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ကင ၇၈၇၃၄၅. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ဘ ၅၉၉၀၀၅

သိန်း ၁၀၀. ခ ၃၉၉၄၃၃. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ထ ၈၈၁၇၀၅

သိန်း ၁၀၀. ဟ ၃၉၉၈၅၃.

သိန်း ၁၀၀. ကစ ၅၇၃၄၁၈

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၃၄၉၀၃၅.

သိန်း ၁၀၀. လ ၆၀၁၃၀၆.

သိန်း ၁၀၀. စ ၂၄၆၂၄၅

သိန်း ၁၀၀. ဆ ၂၉၂၃၂၁

သိန်း ၁၀၀. န ၈၁၅၀၀၈

သိန်း ၁၀၀. န ၇၉၉၄၅၆. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. သ ၃၈၂၄၅၃

သိန်း ၁၀၀ ဠ ၃၃၃၁၆၉. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. င ၉၁၁၈၆၇

သိန်း ၁၀၀. စ ၈၂၃၂၃၄.

သိန်း ၅၀. ဖ ၆၉၇၈၇၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ကဂ ၄၃၂၀၈၈.

သိန်း ၅၀. ဈ ၄၉၃၈၆၆

သိန်း ၅၀. ကခ ၅၃၅၂၆၆

သိန်း ၅၀. ကင ၈၁၈၂၆၁

သိန်း ၅၀. ဒ ၅၂၃၅၁၇

သိန်း ၅၀. လ ၉၇၄၇၉၅. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဂ ၇၂၈၅၂၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ကဂ ၁၄၀၃၃၅. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဓ ၃၆၆၇၈၅. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဗ ၆၆၄၂၂၅

သိန်း ၅၀. ကဃ ၇၀၆၀၉၆

သိန်း ၅၀. ဎ ၁၁၂၇၉၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. အ ၂၃၇၅၀၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဘ ၁၈၁၆၅၃

သိနိး၅၀. ဆ ၅၃၈၆၈၉

သိန်း ၅၀. ဋ ၈၃၄၀၇၈

သိန်း ၅၀. ဓ ၃၂၁၈၁၄. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဆ ၅၃၂၈၉၆.

သိန်း ၅၀. ဃ ၇၃၁၆၀၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဝ ၆၃၈၃၃၉. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဈ ၄၂၀၉၄၁. မိုးယံ

ၿပီးပါၿပီ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…

𝐏𝐚𝐠𝐞 ကို 𝐋𝐢𝐤𝐞 နဲ႕ 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 လုပ္ေပးၾကပါဦးေနာ္

ထီေပါက္စဥ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ရန္

ထီေပါက္စဥ္ ဇူလိုင္လ ( ၁ )ရက္ေန႕

” အစြမ္းထက္ျမက္တဲ့ ထီေပါက္ ဂါထာေတာ္ ”

အစြမ္းထက္ျမက္တဲ့ ထီီေပါက္ဂါထာကို တင္ေပးလိုက္္ ပါတယ္ ။ အစြြမ္းထက္ျမက္တဲ့ ထီေပါက္္ ဂါထာ ေရွးက်မ္းရင္း တေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အစြမ္း ထက္ျမက္တဲ့ ထီေပါက္ဂါထာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂါထာရဲ့အဓိိပၸါယ္အတိုခ်ဳပ္က…“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွိိစဥ္က ကာ႑ေဝန မေထရ္ႀကီးသည္ ပထမ စာေရးတံမဲကို အျမဲတမ္း ေပါက္ခဲ့၏ ထို႔အတူ ကၽြန္ုပ္သည္လည္းဤသို႔ ျဖစ္ရပါေစ သတည္း” ဟု ဆိုထားပါတယ္။ ေရွးေဟာင္း ေပစာ တစ္ခုထဲ မွာလည္း ဒီဂါထာရဲ့ အစြမ္းကို အထူး အစြမ္း ထက္ျမက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ အခုဂါထာကို မိတ္ေဆြေတြ အတြက္ ေစတနာေရွ႕ထားလို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

ဂါထာကို မေဖာ္ျပမီမွာ အရင္ဆုံး ထီေပါက္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ သင္ဟာ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ေဆာက္တည္ရပါ လိမ့္မယ္။

ထီေပါက္ဂါထာေတာ္

ဂါထာမႏၲန္ေတြရဲ့ အစြမ္းဆိုတာ ရြတ္ဖတ္နိုင္မွုအစြမ္း၊ ကိုယ့္ရဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား စိိတ္စြမ္းအားတို႔ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အစြမ္းထက္ျမက္မွုက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူဘဲ ပိုနိုင္၊ ေလၽွာ့နိုင္တာ ရွိပါတယ္။ ဒီဂါထာကိုိ သင္ဟာ ရြတ္ဖတ္ၿပီး ထီေပါက္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္ လြယ္လြယ္ေတာ့ မရနိုင္ပါဘူး။

လိုိက္နာရမယ့္ ၃ ခ်က္က-

၁။ ဒီဂါထာကိုိ တစ္ေန႔ အနည္းဆုံး ၁၀၈ လုံးပုတီး တစ္ပတ္ ရေအာင္ စိပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ စိတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ပုတီးမစိပ္မွီမွာ ျမတ္စြာဘုရားသခင္္ ေရွ႕မွာ သီလကို ဦးဆုံး ေဆာက္တည္ပါ။

၃။ ေနာက္ဆုံး အခ်က္ကေတာ့ ဒီဂါထာကိုိ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ စိပ္သြားၿပီး လစဥ္ ထီထိုးေပးပါက ၆ လအတြင္း ထီေပါက္နိုင္ပါတယ္။

အဖိုးထိုိက္တန္ေသာ ထီေပါက္ဂါထာ

“ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေဝ မမ သာဝကာနံဘိကၡဴနံ ပထမံ သလာကံဂဏုႏၲာနံ ယဒိဒံ ေကာ႑ဓာေနာဧေတန သစၥ ဝေဇၧ ဧဝံေမေဟာတု”

ရွားပါးၿပီ အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဂါထာ တစ္ပုုဒ္ပါ အာလုံးပဲ ထီေပါက္ကံကို ဆြတ္ခူးနိုင္ၾကပါေစ သိန္းဆုေတြ ေပါက္ၾကပါေစ ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *