တ႐ုတ္ႏွင့္တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေနစဥ္ ဆိုက္ဘာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် စီစဥ္

တ႐ုတ္ႏွင့္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေန စဥ္ ၾသစေၾတးလ် က ၎တို ႔၏ တာေဝးပစ္ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား ကို တိုးျမႇင့္မည့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာသစ္ ကို ဇူလိုင္ ၁ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္ ။

လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္သစ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၇၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅ ဘီလ်ံ) အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ နီးပါး တိုးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ လ်ာထားေသာ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆင္က ကာကြယ္ေ ရးတပ္ဖြဲ႕သည္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ စစ္အင္အားကို စနစ္တက် လဳပ္ေဆာင္ရန္ ၎၏ အာ႐ုံစိုက္ မႈကို လုံးဝေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္။

ဆိုက္ဘာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် စီစဥ္

တ႐ုတ္၏ ရဲတင္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ၏ ယုံမွားဖြယ္ရာ မရွိေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အဆုံးသတ္သြားနိုင္ျခင္း တို႔အား ရည္မွန္းလ်က္ မိမိတို႔သည္ ညင္သာမႈ အားနည္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေခတ္သစ္ သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားေနသည္ဆိုေသာ အမွန္တရား ကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရစ္ဆင္က အဓိကမူဝါဒဆိုင္ရာမိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မိမိတို႔သည္ ျပည္တြင္း ၌ ကပ္ေရာဂါအား ရင္ဆိုင္ေနရလွ်င္ပင္ ကပ္ေရာဂါကာလ အလြန္တြင္ ပို၍ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ၊ ပိုမိုအႏၲရာယ္ႀကီးမားလာေသာ၊ အစီအစဥ္က်မႈ ပို၍နည္းပါးလာေသာ ကမာၻႀကီး အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရစ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္က ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားအား ေဒါသတႀကီး ေတာင္းဆိုထားေသာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္အား ဂ်ီဒီပီ၏ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း သုံးစြဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၾသစေၾတးလ် အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရစ္ဆင္က ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ် သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးသုံးသပ္မႈ၌ လက္နက္စနစ္မ်ား အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ နီးပါး အသုံးျပဳသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ဆိုက္ဘာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် စီစဥ္

ၾသစေၾတးလ်သည္ ၎၏ နိုင္ငံမွ ကီလိုမီတာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေသာ ပစ္မွတ္မ်ားအား ထိမွန္နိုင္ သည့္ အင္အားျပင္းေသာ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ကို လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ တာေဝးပစ္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္ AGM-158 မွစ၍ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၾသစေၾတးလ်သည္ ဒ႐ုန္းမ်ားကဲ့သို႔ လက္နက္သစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလဆာစနစ္ကဲ့သို႔ အသံထက္ျမန္ၿပီး တိုက္ရိုက္စြမ္းအင္ လက္နက္မ်ားအား သုေတသနျပဳမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ေဒၚလာ ၁၇၈ ဘီလ်ံ သုံးစြဲရန္ စီစဥ္ထားစဥ္ လူဦးေရ ၂၅ သန္းသာရွိေသာ ၾသစေၾတးလ်က ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္း မရွိမႈကို လက္ခံလ်က္ ေမာ္ရစ္ဆင္က ၾသစေၾတးလ်သည္ ပြင့္လင္းၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ အင္ဒို – ပစိဖိတ္ ေဒသအတြက္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အတြက္ ကတိျပဳေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အင္အားႀကီးနိုင္ငံအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သည္ နိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ေဝးလံေသာေနရာမ်ား သို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေစလႊတ္ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်က ၎၏ အနီးဝန္းက်င္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသတို႔မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား တုံ႕ျပန္နိုင္စြမ္းအတြက္မူ ဆုံးရႈံးမႈႀကဳံရနိုင္ေၾကာင္း ေမာ္ရစ္ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ ၏ အဓိကစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး အၿမဲလိုလို ၎နိုင္ငံ၏ ေဝးကြာေသာေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုက္ဘာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် စီစဥ္

ေမာ္ရစ္ဆင္၏ေၾကညာမႈသည္ ၾသစေၾတးလ် ၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ရပ္တည္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေဒသတြ င္း၌ ေပက်င္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ျမင့္တက္လာေနျခင္းကို တန္ျပန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈဟု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ရႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆိုင္ရာ ဗဟိုျပဳမႈ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၾသစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရးတပ္သည္ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ မည္သည့္က်ဴးေက်ာ္သူကိုမဆို တန္ျပန္ရန္ အားေကာင္းေသာ ဟန႔္တားမႈစြမ္းရည္မ်ား ကို တည္ေဆာက္ရန္၊ နိုင္ငံႏွင့္ အလြန္အမင္း ေဝးကြာေသာ ေဒသမ်ား တြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အနီးစပ္ဆုံးေဒသကို အာ႐ုံစိုက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္သည္ ။

ဆိုက္ဘာ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် စီစဥ္

အမွီအခို ကင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခု ဖန္တီးေရး ၿဂိဳဟ္တုကြန္ရက္ထူ ေထာင္မႈ အပါအဝင္ အာကာသဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အလြန္အမင္းတိုးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးသည္ ၾသစေၾတးလ် ၏ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ အတြက္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရး အတြက္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံအထိ သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရစ္ဆင္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Source; Eleven

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *