ဒီႏွစ္ ေက်ာင္းထားမယ္ဆိုတဲ႕ မိဘမ်ားအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ မိဘ ၊ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သို့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ၁၆ ခ်က္ကို ( ဇူလိုင္ ၈ ရက္ ) က ေၾကညာ လိုက္ သည္ ။

ေက်ာင္းသား ဦးေရ တိုးတက္ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏွုန္း ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ ထပ္ေက်ာ့ေက်ာင္း အပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသုံးျပဌာန္း စာအုပ္မ်ား ကို လုံေလာက္စြာ ျဖန႔္ေဝေပးလိုသျဖင့္ ၿမိဳ့နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ နယ္ေျမမ်ား တြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရန္၊ ေငြေၾကး(သို့မဟုတ္) လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ကို ေက်ာင္းအုပ္ ၊ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား အား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္၊

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ ၍ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံေဆာင္ ရြက္ တတ္ေသာ တီထြင္ ႀကံဆနိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား ေက်ာင္းတက္ မွန္ေရးႏွင့္ အိမ္စာ မွန္မွန္လုပ္ေဆာင္ေရး အတြက္ မိဘမ်ားက ႀကီးၾကပ္၍ ေက်ာင္းအုပ္ ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေပးရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္ ။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ထို့အျပင္ ပညာသင္ ကာလ အတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (၄)ႀကိမ္ စစ္ေဆး မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္း ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အတန္းအလိုက္ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးလၽွင္ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးျခင္း ကို ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္း မတိုင္မီ အထိလည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္၊

ေက်ာင္းသန႔္ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရး ၊ မိမိသား၊ သမီးမ်ား ကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္၊ မိဘဆရာ အသင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ရန္၊ ေက်ာင္းထြက္သူ လုံးဝမရွိေစေရးႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း အဆင့္မ်ားသို့ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူနိုင္ေ ရး အတြက္ မိဘမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ မၽွေဝျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ေရး အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာ မသုံးစြဲေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာေရး၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူေနမွုပုံစံမ်ား စြဲျမဲေဆာင္ရြက္တတ္ရ န္၊ မ်ိဳးဆက္ ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား (TV, Video, Phone, Computer) ဂိမ္းစြဲလမ္းမွု ပေပ်ာက္ေစေရး အသိပညာေပးေရး တို့ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လည္း ႏွိုးေဆာ္ထား သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) ႏွင့္ မ်က္ႏွာအကာ (Face Shield) မ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက်တပ္ဆင္ၿပီး သင္ယူနိုင္ေရး ပူးေပါင္းကူညီရန္ ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လက္ကို ေရႏွင့္ဆပ္ျပာအသုံးျပဳ၍ စကၠန႔္(၂၀)ၾကာေအာင္ လိုအပ္သည့္ အခါတိုင္း စနစ္တက် မၾကာခဏ ေဆးေၾကာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လက္ျဖင့္ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ မ်က္လုံးမ်ား မကိုင္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းကူညီရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားလၽွင္ ေက်ာင္းသို့ မလာေစဘဲ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးေဆးခန္း၊ ေဆး႐ုံသို့ သတင္းပို့ရန္ႏွင့္ ေဆးကုသမွု ခံယူရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည္ ။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အႀကံျပဳၾကပါရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးသို့ အသိေပးတိုင္ၾကားလိုပါက ဒုတိယအျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၃)၊ ေနျပည္ေတာ္( သို့မဟုတ္ ) ဒီမွာ သို့ ေပးပို့တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါ ရွိသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *