ရွရွားႏိုင္ငံ ၏ က်ဴးေက်ာ္ မူကို ခံေနရေသာ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္း

ဥေ ရာပတိုက္ ၌ လုံၿခဳံေရးအားအနည္းဆုံး ေဒသတစ္ခု ဟု လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားသတ္မွတ္သည့္ ေဘာလ္တစ္ေဒသတြင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္မႈစြမ္းေဆာင္ ရည္ မ်ား တိုးတက္လာေစ ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံ သို႔ UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ် ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ ။

UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ်

M240H စက္ေသနတ္မ်ား ၊ ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ား ကဲ့ သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဘလက္ေဟာ့ခ္လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား ပါဝင္သည့္ အဆိုပါ UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္ မွာ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀ တန္ေၾကးရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဆို င္ရာ လုံၿခဳံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေအဂ်င္ စီက ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု အတြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ်

UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား က အေမရိကန္ႏွင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕၏ အျမန္တုံ႔ျပန္ေရး မစ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အျမန္တပ္ျဖန႔္ခ်မႈတို႔တြင္ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံက အကူအညီေပးခြင့္ရရွိေစမည္ျဖစ္ သည္။

လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံက ယင္း၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ သစ္တစ္ရပ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ကို ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံသို႔ UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ ေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ၊ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ပံ့ပိုးမႈတို႔ကို ရာသီမေ႐ြး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

ေတာင္ဘက္ တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ကာလီနင္ ဂရက္ေဒသႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္မိတ္ဖက္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံမွာ ေနတိုးအဖြဲ႕၏ လုံၿခဳံေရးအရ အၿခိမ္းေျခာက္ခံရဆုံး တိုင္းျပည္တစ္ခုဟု လုံၿခံေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့ လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ်

စိုးရိမ္စရာတစ္ခု မွာ ဆူဝါလ္ကီအေပါက္ ဟု လူသိမ်ားသည့္ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ပိုလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိုင္ ၄၀ အရွည္ရွိ နယ္နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါက အဆိုပါေဒသကို သိမ္းပိုက္လိုက္လ်င္ ေဘာလ္တစ္သုံးႏိုင္ ငံက က်န္ရွိေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ သြားမည္ျဖစ္ သည္ ။

ေနတိုးအဖြဲ႕က ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အဟန႔္အတားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား အတြင္း လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား ေဘာလ္တစ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ ေသာ လတ္ဗီး ယား၊ အက္စတိုနီးယားႏိုင္ငံတို႔၌ ႏိုင္ငံစုံတိုက္ခိုက္ ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖည့္တင္းခဲ့သည္။

UH-60 ဘလက္ေဟာ့ခ္ ရဟတ္ယာဥ္ ၆ စင္း ေရာင္းခ်

ပိုလန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွိ တိုက္ခိုက္ေရးအုပ္စု ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ၿပီး ဆူဝါလ္ကီေဒသ လုံၿခဳံေရး ကို အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ ႐ြက္ သည္။

Myitphyar Irra – ျမစ္ဖ်ားဧရာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *