အိႏိၵယေလ တပ္ထံ အသစ္စက္စက္ စစ္ဘက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ AH-64E Apache (၂၂) စင္း ဘုိးအင္းကာကြယ္ ေရးကုမၸဏီမွ ပုိ့ေဆာင္ေပး

AH-64E Apache ႏွင့္ CH-47F(I) Chinook အသစ္စက္စက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကို အိႏိၵယေလတပ္ထံ ဘိုးအင္း ကုမၸဏီ၏ပို႔ေဆာင္ေပးမႈၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္သည္ ။ AH-64E Apache တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ၂၂ စင္း မွ ေနာက္ဆံုး ၅ စင္းကို ဟင္ဒန္တြင္ ႐ွိသည့္ အိႏၵိယေလတပ္အေျခစိုက္ စခန္းသို ႔ပို႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ၿပီး မတ္လဆန္း တြင္ CH-47F(I) Chinook ရဟတ္ယာဥ္ ၁၅ စင္း မွ ေနာက္ဆံုး ၅ စင္း ကို လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါ ၀င္သ ည္။

အိႏိၵယေလ တပ္ထံ အသစ္စက္စက္ စစ္ဘက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ AH-64E Apache (၂၂) စင္း ဘုိးအင္းကာကြယ္ ေရးကုမၸဏီမွ ပုိ့ေဆာင္ေပး

“စားသံုးသူဗဟိုျပဳတာနဲ႔ အိႏိၵယကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးအသင့္ျဖစ္မႈနဲ႔ ေခတ္မီဖို႔ကတိက၀တ္ ေတြဟာ အိႏိၵယနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို ႔မိတ္ဖက္ျဖစ္ဖို႔ အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖ စ္ပါတယ္” ဟု ဘိုးအင္း ကာကြယ္ ေရးကုမၸဏီ၊ အိႏိၵယ႐ံုးခြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဆူရန္ဒါ အာဟူဂ်ာကေျပာ သည္ ။

အိႏၵိယအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံက Apache ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူထားၿပီး အဆင့္အျမင့္ဆံုးမ်ိဳး ကြဲ AH-64E Apache သည္ အေမရိကန္ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ား က ပ်ံသန္းအသံုးျပဳေနၾက သည္။

အိႏိၵယေလ တပ္ထံ အသစ္စက္စက္ စစ္ဘက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ AH-64E Apache (၂၂) စင္း ဘုိးအင္းကာကြယ္ ေရးကုမၸဏီမွ ပုိ့ေဆာင္ေပး

ကမာၻတ၀န္းမွကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ ၂၀ က Chinooks မ်ားကို ၀ယ္ယူထားၾက သည္။

ထိုရဟတ္ယာဥ္သည္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ကမာၻ႔စိတ္အခ်ရဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးအ႐ွိဆံုးရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ပူျပင္းျမင့္မားၿပီး ေလေထာင့္ျဖတ္တိုက္ခတ္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေၾကာင္း အိႏိၵယေလတပ္ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ပါ၀င္သည္။

အိႏိၵယေလ တပ္ထံ အသစ္စက္စက္ စစ္ဘက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္ AH-64E Apache (၂၂) စင္း ဘုိးအင္းကာကြယ္ ေရးကုမၸဏီမွ ပုိ့ေဆာင္ေပး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္ AH-64E Apache ၂၂ စင္းႏွင့္ CH-47F(I) Chinook ၁၅ စင္း ထုတ္လုပ္ ၊ ေလ့ က်င့္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘိုးအင္း ကုမၸဏီတို႔ စာခ်ဳပ္အၿပီး သတ္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့သည္။

REF : Boeing completes helicopter deliveries to Indian Air Force
PeopleMedia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *