ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကိုဗစ္ကပ္ က်ေရာက္ေနေသာ္လည္း အနာဂါတ္ စြမ္းအင္စစ္ပြဲ အတြက္ ႏူကလီယာဓါတ္အားေပး စက္ရံု ကို အလွ်င္အျမန္တည္ေဆာက္ေန

ဘဂၤ လား ဒက္ရွ္ ၌ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါ က်ေရာက္ေနေသာ္ လည္း ႏူကလီယာ ဓါတ္ အားေပး စက္ရံု ကို အလွ်င္ အျမန္တည္ေဆာက္ေ န၊ ၃၀ – ရာႏွဳန္းျပီးစီးေနေသာ စက္ရံု ကို ၂၀၂၃ – ခုႏွစ္ ၌ စတင္ လည္ပ တ္ရန္ ျပည္ပ အလုပ္ အင္အား ျဖည့္တင္း

ဘဂလၤားဒက္ရွ္ ညဴကလီယာြ စမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု အျမန္တည္ေဆာက္ေန

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေနေသာ္ လည္း ဘဂၤလားဒက္ရွ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ မဟာစီမံကိန္း ၾကီးမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသည္ ။ ၄င္းတို႔ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂.၆၅ ဘီလွ်ံ တန္ “ ရြတ္ပူး“ အမည္ရွိ ညဴကလီယာစြမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ေရးလည္း ပါ၀င္သည္ ။ ယခုအခါ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းျပီးစီးေနျပီျဖစ္ေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ျပည္ပ အလုပ္အင္အား ကို တိုးခ်ဲ႔ ထည့္သြင္းျခင္း အားျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္၌ စက္ရံုထြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို အမ်ိဳးသားမဟာ ဓါတ္အား လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု bdnews24 က ယေန႔ေရးသားသည္။

ဘဂလၤားဒက္ရွ္ ညဴကလီယာြ စမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု အျမန္တည္ေဆာက္ေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာ ကိုယ္တိုင္ ရြတ္ပူး ညဴကလီယာ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအား စတင္ပႏၷက္ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ညဴစြမ္းအင္ စက္ရံု ၏ အဓိကတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ရုရွားႏိုင္ငံပိုင္ “ ရို႔စ္အက္တမ္” အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ “ အက္တြမ္စတိုယက္ပို႔ “ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေပးလွ်က္ ရွိရာ တြင္ စီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္ မွ ၆၈ – လ အတြင္း ျပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ဘဂလၤားဒက္ရွ္ ညဴကလီယာြ စမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု အျမန္တည္ေဆာက္ေန

ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္တြင္ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္၌ ပထမဆံုး ယူနစ္ အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁,၂၀၀ မဂၢါဝပ္ကို ထုတ္ယူျဖန႔္ျဖဴးနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယယူန စ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ယူနစ္ ၂-ခုပါ၀င္ေသာ အဆိုပါ မဟာစီမံကိန္းၾကီးကို ၁၀၆၂ ဧက က်ယ္၀န္းေသာ ေျမေပၚ၌ ရုရွားလူမ်ိဳး ၁၈၀၀ အပါအ၀င္ လုပ္သားအင္အား ၈၀၀၀ တို႔ က စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ ၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ကပ္ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ေရာဂါမျပန္႔ပြားေရး တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။ ႐ုရွားကၽြမ္းက်င္သူ ၈၇ ဦး ျပန္သြားခဲ့ရေသာ္လည္း ၅၇၀ – ဦး ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့သည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ာမနီမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ၁၁ ဦး ၊ အိႏၵိယမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ၈၁ ဦးႏွင့္ ႐ုရွားမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ၇၅၀ ခန႔္တို႔သည္လည္း ယခုလ မွ စတင္၍ ေရာက္ရွိလာၾကမည္ျဖစ္သည္ ။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါ က်ေရာက္ သျဖင့္ ပက္ဒမာတံတားစီမံကိန္း၊ ဒါကာ မက္ထရိုေျမေအာက္မီးရထားလမ္းႏွင့္ ကာနာပူလီဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတည္ေဆာက္ေရးစသည့္ ံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ ရသည္ ။ သို႔ေသာ္ ရြတ္ပူး စီမံကိန္းကိုမူ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာန ကူးစက္ေရာဂါ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ ။

ဘဂလၤားဒက္ရွ္ ညဴကလီယာြ စမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု အျမန္တည္ေဆာက္ေန

အဆင့္ ၅-ဆင့္ လုံျခဳံေရးစနစ္ပါရွိေသာ ညဴကလီးယား စြမ္းအင္ စက္႐ုံ ကို တတိယ မ်ိဳး ဆက္နည္း ပညာျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္လွ်က္ ရွိရာ ပထမဓာတ္ေပါင္းဖို၏ အကာအရံနံရံမ်ားကို စတင္ျမင္ေတြ႔ ေနရျပီ ျဖစ္သည္ ။

(( ဂ်ာမနီႏွင့္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ တို႔၏ စိတ္ကူးမွာ ေလာေလာဆယ္လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေက်ာက္မီးေသြး- ေရအားႏွင့္ ညဴကလီယာတို႔အျပင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္စက္ရံုမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တည္ေဆာက္ ထုတ္ယူရန္ျဖစ္ သည္။ ထိုေနာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစသည့္ စြမ္းအင္စက္ရံုမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႐ုတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ဂ်ာမနီ တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး မွ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္ယူျခင္း ကို ၂၀၃၅-ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳတြင္ အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္သြားႏိုင္၍ျဖစ္သည္ ။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ဒါကာၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ကမၻ႓ာ့ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား ေလထုအရည္ အေသြးၫႊန္းကိန္း Air quality index ( AQI ) သတ္မွတ္ရာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ႔ အဆိုးရြားဆံုး အမွတ္ ၂၀၀ ၌ ၁၆၉ မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၁- ျဖစ္ လွ်က္ရွိသည္။ ဖြံံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံခ်င္း တူေသာ္လည္း ေသာက္ေဖာင္းထုသူ လည္း အလြန္နည္းပါး၊ ပိုက္ဆံလည္း ပိုသံုးႏိုင္ေသာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ တြင္ ႏိုင္ငံ့လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္ ၉၄ ရာႏွဳန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ ။ စီးပြားေရးလည္း တိုးလာ သျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ၂-စီးျပဴး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၀ယ္ႏိုင္သည္ ။

ဘဂလၤားဒက္ရွ္ ညဴကလီယာြ စမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု အျမန္တည္ေဆာက္ေန

ျမန္မာတြင္ ယခုထိ လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္ ၅၀ ရာႏွဳန္းသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသးသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးလည္း သေဘာမတူ- ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရန္မွာလည္း ကန္႔ကြက္ခ်ည့္ ခံေနရသျဖင့္ NLD အစိုးရသက္တမ္း ၄-ႏွစ္အတြင္း စြမ္းအင္စက္ရံုႀကီးႀကီးမားမား တည္ေဆာက္သည္ကို မေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးလာသည့္ ပါးစပ္ေပါက္မ်ားႏွင့္ လူေနမွဳ ႔အဆင့္အတန္းႁမွင့္ တင္ေရး မွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ရပ္တန္႔ထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ဘဂလၤားဒက္ရွ္ ညဴကလီယာြ စမ္းအင္သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု အျမန္တည္ေဆာက္ေန

ဤတြင္ ရွိၿပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္း မွ ပိုမိုရွည္လွ်ားသည့္ ဓါတ္အား လိုင္းမ်ား သြယ္တန္းရေတာ့သည္။ ပံုမွန္ ၅ မိုင္မွ ၇ မိုင္အတြင္းသာ ရွိရမည့္အစား ၁၂-မိုင္အထိ သြယ္တန္းရသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေလလြင့္ဆံုးရွံဳးမွဳ႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာရသည္ ဆို၏ ။

ထိုသို႔ ဆံုးရွံဳးမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ကိုမူ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား က က်ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ။ သတင္းဘာသာျပန္သူ ))

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *