တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္ အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ မိတ္ဖက္ ရုရွား – တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ်

တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယား အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္း စာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ၌ ရုရွား-တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ် ။ သူပုန္တို႔ စိုးမိုးထား သည့္ေဒသ သို႔ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတည္းကို သာ သံုးရန္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သူပုန္တို ႔အခိုင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသသို႔ တူရကီမွတဆင့္ နယ္ျခားျဖတ္လမ္းေၾကာင္း၂-ခုျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးပို႔ရန္ အေနာက္အုပ္စု၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မွာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ရုရွားႏွင့္တရုတ္တို႔၏ ဗီတိုအာဏာသံုးစြဲမွဳေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားရသည္ဟု ကေနဒါအေျခစိုက္ cbc က ယမန္ေန႔ ေရးသားသည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္း အေ၀းသို႔ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ တို႔ ပူးတြဲတင္သြင္းသ ည့္ အဆိုျပဴခ်က္ မွာ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၃-ႏိုင္ငံ တို႔က ေထာက္ခံေသာ္ လည္း ရုရွားႏွင့္ တရုတ္တို႔က ဗီတိုသံုး ၍ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဆို၏။

တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္ အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ မိတ္ဖက္ ရုရွား – တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ်

လက္ရွိ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ ခြင့္ျပဳခ်က္သ က္တမ္း ကုန္ဆံုးလုဆဲတြင္ ယခုအတိုင္းနယ္ျခားျဖတ္လမ္းေၾကာင္း ၂-ခု မွ ေန၍ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ သက္တမ္းတိုးေရးအဆို ကို ဗီတိုသံုး စြဲခြင့္ရွိသူ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံၾကီး ၂-ႏိုင္ငံ တို႔ က မဆိုင္းမတြ ပယ္ခ်ခဲ့ၾက သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပမီ ၁-ရက္အလို၌ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ၾကိမ္ လမ္းေၾကာင္း ၁-ခုတည္း မွ ေထာက္ပံ့ရမည့္ အစီအစဥ္ အသစ္ကို ရုရွားႏိုင္ငံက ျဖန႔္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္ အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ မိတ္ဖက္ ရုရွား – တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ်

လမ္းေၾကာင္း ၁ -ခုတည္းမွသာ ေပးပို႔ရ လွ်င္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ေဒသ တစ္၀ွမ္းလံုး ရွိ အကူအညီ လိုအပ္လွ်က္ ရွိသူ ၂.၈ သန္းတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ ပမာဏမ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာလ ေဆး၀ါးႏွင့္စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည္းဆည္းရန္ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာဆိုသည္။

ဂ်ာမနီႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတို႔၏ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ တူရကီ မွသည္ လမ္းေၾကာင္း ၂-ခုအားျဖင့္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဆီးရီးယား အေနာက္ေျမာက္ေဒသသို႔ ေထာက္ပ႔ံမွဳ ၆-လၾကာ သက္တမ္းတိုးရန္ျဖစ္သည္။

႐ုရွားေရးဆြဲေသာ အဆိုျပဳခ်က္မွာ ၄င္းလမ္းေၾကာင္း ၂-ခု အနက္ ( ရုရွားေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ) ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးထိုးစစ္ကို ခုခံလွ်က္ရွိသည့္ ( တူရကီေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ) ဆီးရီးယားၾကားျဖတ္ အစိုးရ သူပုန္တို႔ စိုးမိုးရာနယ္ေျမလမ္းေၾကာင္းအသံုးျပဳျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္၍ က်န္လမ္း ေၾကာင္း တစ္ခုတည္းမွ ေထာက္ပ႔ံေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေဒသ ၂-ခုသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေန ပံုျခင္း မတူညီပဲ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းေနသူ ၈၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းတို႔အား ေထာက္ပ႔ံမွဳ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယားတြင္ နယ္ေျမအမ်ားစုကို အစိုးရက ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ရာ သူပုန္တို႔စိုးမိုးရာနယ္ေျမမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ အေထာက္အပ႔ံတို႔ကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ကလည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား သည္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရွိသည့္ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ရက္အတြင္း ဂ်ာမနီ-ဘယ္လ္ဂ်ီယန္အဆိုျပဳခ်က္မွာ တရုတ္-ရုရွား ဗီတိုျဖင့္ ပယ္ခ်ခံရျပီး၊ ရုရွား အဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္းမွာလည္း ေထာက္ခံ- ၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္- ၇ မဲ၊ မဲမေပး ၄ – မဲျဖင့္ အတည္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၉-မဲ အျပည့္မရပဲ ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။

တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္ အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ မိတ္ဖက္ ရုရွား – တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ်

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္သတင္းတြင္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသသို႔ ေထာက္ပံ့မွဳေပးအပ္ရာ၌ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရုရွားမဟာမိတ္ အာဆတ္အစိုးရ ေအာင္ပြဲခံျပီျဖစ္ေၾကာင္း Arab News က ယေန႔ေရးသားသည္။

သို႔ေသာ္ ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အာဆတ္ အစိုးရ လိုလားသည့္ အတိုင္း “ ဒါဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ေဒသသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ အကူအညီ “ ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း Russia Today က ယေန႔ေရးသားသည္။

(( လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ စစ္ေရးတင္းမာလွ်က္ရွိရာ အေမရိကန္က ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၂-စီးပါ စစ္သေဘၤာအုပ္စုမ်ား ခင္းက်င္းသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤတြင္ တရုတ္-အေမရိကန္တို႔ စစ္ျဖစ္ၾကေတာ့မည္လားဟု ေမးလွ်င္ သူတို႔ ၂-ႏိုင္ငံခ်ည့္သက္သက္ စစ္တိုက္ၾကမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ လံုး၀ မထင္ပါ။

ခ်မ္းသာေသာ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံခ်င္း မေၾကနပ္မွဳ- အသာစီးရ လိုမွဳတို႔ ကို ၄င္းတို႔ ႏိုင္ငံျပင္ပ ကမၻာ့အျခားေနရာ ၌ Proxy War ကိုယ္စားျပဳ စစ္ခင္းၾကရန္သာ ေသခ်ာပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမွာ ကာယံကံရွင္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးမွဳ အလြန္နည္း၍ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေဒသတစ္ ခုတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ၌ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မိမိတို႔ အက်ိဳးမပါပဲ ေသနတ္ – ပိုက္ဆံေပး မည္ မဟုတ္ပါ။

တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္ အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ မိတ္ဖက္ ရုရွား – တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ်

၄င္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာမွာ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲမွာျဖစ္ေလသည္။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ေသာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္သည္ ၉-ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖ မထြက္ေသးေခ်။

လက္နက္မဲ့ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူ မ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းသည္ ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ အာဏာရွင္ အာဆတ္ အစိုးရဖယ္ရွားေရး ျပည္တြင္းစစ္ မွာ သူပုန္-အစိုးရ ၂-ဖက္လံုး ၌ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား သာမက ကမၻာ့ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံ မ်ားပါ အတိအလင္း ပါ၀င္စြက္ဖက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ယခုသတင္းက သက္ေသျပလွ်က္ ရွိသည္။

(၁)အာဆတ္အစိုးရဘက္တြင္ ျပည္ပ ၄-ႏိုင္ငံ၊ (၂) သူပုန္ဘက္တြင္ တူရကီႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားေက်ာေထာက္ခံ တပ္မ်ား၊ (၃)အေမရိကန္ ခါးပိုက္ေဆာင္ ကာ့ဒ္လက္နက္ကိုင္မ်ားသာမက (၄) အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္သူ IS ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ မ်ား ဟူ၍ အုပ္စုၾကီး ၄-အုပ္စုတို႔က မ်က္စိလည္ခ်င္စရာ အဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

တူရကီ မွ တဆင့္ ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပး ပို႔ရန္ အေနာက္ အုပ္စု ၾကိဳးပမ္းခ်က္ မိတ္ဖက္ ရုရွား – တရုတ္ ဗီတိုသံုး ၍ ပယ္ခ်

ဆြန္နီ-ရွီယာ ဘာသာေရးအားျပိဳင္မွဳ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ အကြက္ခ်လုပ္ၾကံဖန္တီးမွဳမ်ား၊ တမင္ႏိုင့္ထက္စီးနင္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ Dirty War on Syria “ ဆီးရီးယားက ညစ္ပတ္တဲ့ စစ္ “ ဟု ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း ခံရသည္။

အဓိက ကာယကံရွင္ မ်ား “ မ်က္စိထက္ တိမ္က ပိုၾကီး “ ျပီး စစ္ကို ေခၚယူသျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ေသြးေခ်ာင္းစီးစစ္ပြဲတြင္ အရပ္သား အမ်ားဆံုးပါ၀င္သည့္ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ ၆-သိန္းနီးပါး ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ရသူေပါင္း ၇-သန္း ၊ ျပည္ပစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၅-သန္းရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရသည္ ။ ။

Oung Marine group

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *