ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္ မခြဲခြာႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေပၚထားရွိသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒ ဘယ္ေတာ့ မွ မေျပာင္းလဲေၾကာင္း တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးေျပာၾကား

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိ သည့္ မူဝါဒ မေျပာင္း လဲေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး စြန္းေဝတုန္း က တ႐ုတ္ – အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြား ၏ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒ က အေျခခံ အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ သည့္ လမ္းေၾကာင္း သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ၌ ေျပာၾကား ခဲ့ သည္ ။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိ သည့္ မူဝါဒ မေျပာင္း လဲေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

သံ အမတ္ႀကီး စြန္းေဝတုန္း က လက္ရွိေခတ္ကာလ အေျခအေနေအာက္တြင္ တ႐ုတ္-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ က ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၾကၿပီး အႀကီးဆုံးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသ ည္ က ေျပာင္းလဲ မႈ မရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တို႔ က မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ တို႔က ေျပာင္း လဲ မႈ မရွိေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ မခြဲခြာ ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒ က ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္ ။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိ သည့္ မူဝါဒ မေျပာင္း လဲေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

ထို႔ျပင္ သံအမတ္ႀကီး က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို ခိုင္ၿမဲစြာ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ က အိႏၵိယ ႏိုင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အား ခိုင္ၿမဲစြာ ထိန္းသိမ္း ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈ လုံးဝ မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျဖင့္ အျပန္ အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစျခင္း ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး Zero-sum Game ကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ၊

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိ သည့္ မူဝါဒ မေျပာင္း လဲေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

တ႐ုတ္-အိႏၵိယ ဆက္ဆံေရးအား လွပေသသပ္သည့္ အႏုပညာလက္ရာ တစ္ခုပမာ ေခတ္ အဆက္ဆက္ လူတို႔ ၏ ေသြးေခြၽး ႏွင့္ ဉာဏ္ပညာ တို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ ယင္းအႏုပညာလက္ရာ ကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ရန္ က အခ်ိန္ စကၠန႔္ပိုင္းသာလိုအပ္ေၾကာင္း ၊

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိ သည့္ မူဝါဒ မေျပာင္း လဲေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

လက္ရွိ ခ်ိ န္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အဓိက က်ေသာ အခ်ိန္ ကာလ သို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၿပီး အႏုပညာလက္ရာ မပ်က္ဆီးေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့ သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္စြာ ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အေပၚ ထားရွိ သည့္ မူဝါဒ မေျပာင္း လဲေၾကာင္း တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

တ႐ုတ္-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးျခင္း သည္ ႏိုင္ငံ ၏ အေျခခံအက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိၿပီး အေျခအေန အရ လိုအပ္ေသာ လူအမ်ားလိုလားေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ သည္ ။ (Xinhua)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *