ေထြအုပ္ ဌာန ကို အဂတိ မလိုက္စားဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ေျပာျပီ

ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ ၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဆုံးမေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျ ဖစ္ ပါ တယ္။

ေထြအုပ္ ဌာန ကို အဂတိ မလိုက္စားဖို႔ ဆုံးမလိုက္ တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ

ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန သည္ အေရးႀကီးသည့္ ဌာန တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ကို လူတိုင္း သိေသာ္လည္း ေကာင္းေသာသိျခင္းျဖစ္ ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ” လို႔ ဆို ပါတယ္ ။

ထို႔ အျပင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား သည္ အဂတိ တရားေလးပါး ကင္းရွင္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ လာမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ မိမိ လုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္အေပၚ ဂုဏ္ယူရန္ႏွင့္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ယုံၾကည္အားကိုး လာပါက ႏိုင္ငံ၏စနစ္ ေကာင္းသည္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါတယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ေျပာပါ တယ္။

ေထြအုပ္ ဌာန ကို အဂတိ မလိုက္စားဖို႔ ဆုံးမလိုက္ တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ

အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဂတိတရားေလးပါး အေၾကာင္းကို ဦးစြာေျပာၾကား လိုပါေၾကာင္း၊ အဂတိဆိုသည္မွာ သြားရမည့္လမ္း လြဲသြားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆႏၵဆိုသည္ မွာ ကိုယ့္ဆႏၵ ကို လိုက္ေလ်ာျခင္း ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ကိုယ္ကိုယ့္ကို အလိုမလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္း မႀကိဳက္ျခင္းအေပၚမူတည္၍ ခြဲျခား မဆက္ဆံ သင့္ပါေၾကာင္း၊ တန္းတူညီမွ် ဘက္မလိုက္ဘဲ ဆက္ဆံသင့္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာမလိုက္ရျခင္းဟု ဆိုလိုပါေၾကာင္း၊ ေဒါသဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မေကာင္းေသာ ေစတနာထားျခင္း ဟု ဆိုလိုပါေၾကာင္း၊

ႀကိဳက္ေသာ သူမ်ား ကို ဦးစားေပးၿပီး မႀကိဳက္သူ မ်ားကို ႏွိမ္ၿပီး ဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္သ င့္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္းတူဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းလြဲ ခဲ့လား မလြဲခဲ့ ဘူးလား သိရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္းထက္ မိမိတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာ လုပ္ငန္း အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရန္ လိုအပ္ပါေၾကာ င္း၊ မိမိ ၏ မႀကိဳက္ျခင္း ၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာ မထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းလြဲမသြားေစဘဲ လမ္းမွန္အတိုင္းသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့တယ္လို႔သိရ ပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြအေန နဲ႔ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာဖို႔လိုၿပီး မသိလို႔မွားတာဟာ ဆင္ေျခမဟုတ္သလို မသိဘဲမွားတာဟာလည္း ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ ပါ တယ္။

ေထြအုပ္ ဌာန ကို အဂတိ မလိုက္စားဖို႔ ဆုံးမလိုက္ တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ

ျပည္သူက ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရဟာလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ကို ကြၽမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္တက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆို ပါ တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို ႔ကလည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ေျပာပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အတိုင္ပင္ခံက လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ ႐ြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါေသးတယ္။

ကိုဗစ္ကာလ မွာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာျဖ စ္သလို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သူေတြအားလုံး မဲေပးေအာင္နဲ႔ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ကူညီဖို ႔လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္အေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥ အတြက္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္ ရွိတာဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ ပါတယ္ ။

Unicode

နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ ၌ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဆုံးမပြောကြားခဲ့ခြင်းြ ဖစ် ပါ တယ်။

ထွေအုပ် ဌာန ကို အဂတိ မလိုက်စားဖို့ ဆုံးမလိုက် တဲ့ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ

နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က “အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန သည် အရေးကြီးသည့် ဌာန တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ကို လူတိုင်း သိသော်လည်း ကောင်းသောသိခြင်းဖြစ် ဖို့ လိုအပ်တယ် ” လို့ ဆို ပါတယ် ။

ထို့ အပြင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ သည် အဂတိ တရားလေးပါး ကင်းရှင်းပါက နိုင်ငံတော် တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ် လာမည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ မိမိ လုပ်ငန်းနှင့် တာဝန်အပေါ် ဂုဏ်ယူရန်နှင့် ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွက်နှင့် ပြည်သူပြည်သူများအတွက် တရားဥပဒေနှင့် အညီ ထမ်းဆောင်ကြစေလိုပါကြောင်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနကို ယုံကြည်အားကိုး လာပါက နိုင်ငံ၏စနစ် ကောင်းသည်၊ မှန်ကန်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံက ပြောပါ တယ်။

ထွေအုပ် ဌာန ကို အဂတိ မလိုက်စားဖို့ ဆုံးမလိုက် တဲ့ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ

အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဂတိတရားလေးပါး အကြောင်းကို ဦးစွာပြောကြား လိုပါကြောင်း၊ အဂတိဆိုသည်မှာ သွားရမည့်လမ်း လွဲသွားရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆန္ဒဆိုသည် မှာ ကိုယ့်ဆန္ဒ ကို လိုက်လျောခြင်း ဖြစ် ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံး ကိုယ်ကိုယ့်ကို အလိုမလိုက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းအပေါ်မူတည်၍ ခွဲခြား မဆက်ဆံ သင့်ပါကြောင်း၊ တန်းတူညီမျှ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဆက်ဆံသင့်ပါကြောင်း၊ မျက်နှာမလိုက်ရခြင်းဟု ဆိုလိုပါကြောင်း၊ ဒေါသဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်တွင် မကောင်းသော စေတနာထားခြင်း ဟု ဆိုလိုပါကြောင်း၊

ကြိုက်သော သူများ ကို ဦးစားပေးပြီး မကြိုက်သူ များကို နှိမ်ပြီး ဆက်ဆံခြင်း မပြုလုပ်သ င့်ပါကြောင်း၊ အလုပ်တာ ဝန်ထမ်းဆောင်နေ သည့် ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် တန်းတူဆက်ဆံရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ လမ်းလွဲ ခဲ့လား မလွဲခဲ့ ဘူးလား သိရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းထက် မိမိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်း အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရန် လိုအပ်ပါကြော င်း၊ မိမိ ၏ မကြိုက်ခြင်း ၊ စေတနာ၊ မေတ္တာ မထားနိုင်ခြင်းကြောင့် လမ်းလွဲမသွားစေဘဲ လမ်းမှန်အတိုင်းသွားရန် လိုအပ်ပါကြောင်းမှာကြားခဲ့တယ်လို့သိရ ပါတယ်။

ဒါ့ အပြင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအနေ နဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေတွေကို လိုက်နာဖို့လိုပြီး မသိလို့မှားတာဟာ ဆင်ခြေမဟုတ်သလို မသိဘဲမှားတာဟာလည်း ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါ တယ်။

ထွေအုပ် ဌာန ကို အဂတိ မလိုက်စားဖို့ ဆုံးမလိုက် တဲ့ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ

ပြည်သူက ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရဟာလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကို ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်တက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆို ပါ တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ကလည်း အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံက ပြောပါတယ်။

ထို့အပြင် အတိုင်ပင်ခံက လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေေ ရွးကောက်ပွဲ နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ ပါသေးတယ်။

ကိုဗစ်ကာလ မှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ရေးဟာ နိုင်ငံရေး ဂုဏ်သိက္ခာဖြ စ်သလို မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ သူတွေအားလုံး မဲပေးအောင်နဲ့ မဲပေးနိုင်အောင်ကူညီဖို့လိုအပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ လိုအပ်တယ် လို့လည်း အတိုင်ပင်ခံက ဆိုပါတယ်။

ဒါ့အပြင် ရခိုင်အရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အတိုင်ပင်ခံက ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စ အတွက် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှု အနည်းငယ် ရှိတာဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ ပါတယ် ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *