တရုတ္ ခ်ယ္လွယ္မႈ ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္ ၆ စင္း ဗီယက္နမ္ ကို ဂ်ပန္ကူညီျပီ

၂၀၂၀ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁။ ။ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ပိုင္နက္နယ္ေျမေတာင္း ဆိုမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေန ခ်ိန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာေစ မည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သို႔ ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္ေျခာက္စင္း ေထာက္ပံ့ ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က ယန္း ၃၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၅ သန္း ) တန္ေၾကး ရွိ ေခ်းေငြ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္ ။

တရုတ္ ခ်ယ္လွယ္မႈ ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္ ၆ စင္း ဗီယက္နမ္ ကို ဂ်ပန္ကူညီျပီ

ကမ္းလြန္ အရင္း အျမစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္း မႈအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ေရ လမ္း ေၾကာင္း ဧရိယာအမ်ားစု ၌ ပိုင္နက္နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္မညီ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အ ျခား တိုင္းျပည္မ်ားကို ရန္စမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန သည္ဟု ဆိုကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ တင္းမာမႈျပသေနခ်ိန္ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အတြင္း ပင္ လယ္ေရေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းအျပင္ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျငင္းပြားနယ္ေျမ အတြင္း စစ္ဇုန္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျပစ္တင္ေဝဖန္ ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားက တစ္ဖက္သတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္သလို အေျခအေနကို တင္းမာေစသည္ဟု ေျပာသည္။

တရုတ္ ခ်ယ္လွယ္မႈ ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္ ၆ စင္း ဗီယက္နမ္ ကို ဂ်ပန္ကူညီျပီ

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ ေတာ္၌ ဗီယက္နမ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း JICA က ေျပာ သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့ ဖူးေသာ္လည္း ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္မ်ား ေထာက္ပံ့ မႈ မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္လာမည္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။

ကင္းလွည့္ေရယာဉ္ေျခာက္စင္း မွာ အသစ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ထုတ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ က ဆို သည္။

“ စီမံကိန္း အရ ဗီယက္နမ္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ကို ေရယာဉ္ေတြဝယ္ယူ ဖို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွာျဖစ္ သလို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ တိုးတက္လာေ စဖို႔ ပံ့ပိုးမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လြတ္လပ္တဲ့ေရေၾကာင္းေမာင္းႏွင္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု JICA က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေျပာၾကား သည္။

တရုတ္ ခ်ယ္လွယ္မႈ ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္ ၆ စင္း ဗီယက္နမ္ ကို ဂ်ပန္ကူညီျပီ

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေရယာဉ္မ်ားက အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ မ်ား မွ ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ား ကို သတိေပး ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို အထူးသီးသန္႔ စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ သည္ ။

ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေရေၾကာင္းေမာင္းႏွင္ မႈ ရရွိေရး အေထာက္ အကူျပဳကာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ဘ႐ူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္တိုင္ေပတို႔ႏွင့္ ပိုင္ နက္နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားေန သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို တန္ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ဝန္း က်င္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာမ်ားက အဆိုပါပင္လယ္အတြင္း အဓိကေရလမ္းေၾကာင္းရွိသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအ တြက္ စိုးရိမ္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာယုံ သာမ က အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို တိုက္႐ိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟု ရႈျမင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ သည္ ။

တရုတ္ ခ်ယ္လွယ္မႈ ကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကင္းလွည့္ ေရယာဉ္ ၆ စင္း ဗီယက္နမ္ ကို ဂ်ပန္ကူညီျပီ

တင္းမာမႈ မ်ား ျမင့္တက္ေစ မည့္ တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား ေရွာင္ၾကဉ္ၾကရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံစည္းမ်ဉ္း အေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳမူၾကရန္ တ႐ုတ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္မ်ား ကို တိုက္ တြန္းေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ လက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာတမ္းျဖဴ အတြင္း ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တိုင္ေပ တို႔က ပိုင္ဆိုင္သည္ ဟု ဆိုေသာ, အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ ဆင္ကာကူကြၽန္းစုအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကဖ်က္ကယက္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိရာ ေတာင္တ ႐ုတ္ပင္လယ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳမူေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အတြက္ တိုက္႐ိုက္ ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္မႈ မ်ား ရွိခဲ့သ ည္။

ကိုးကား ။ ။ က်ိဳဒိုနယူးစ္ (Ref; Japan and Vietnam ink first patrol ship deal as South China Sea row heats up ) PeopleMedia

Unicode

၂၀၂၀ ၊ သြဂုတ် ၁၁။ ။ တောင်တရုတ် ပင်လယ် အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ က ပိုင်နက်နယ်မြေတောင်း ဆိုမှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေ ချိန် ပင်လယ်ရေကြောင်း ဥပဒေစိုးမိုးရေး စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေ မည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သို့ ကင်းလှည့် ရေယာဉ်ခြောက်စင်း ထောက်ပံ့ ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ က ယန်း ၃၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၅ သန်း ) တန်ကြေး ရှိ ချေးငွေ သဘောတူညီချက် တစ်ရပ် ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် လက်မှတ်ရေး ထိုးလိုက်ပြီဖြစ် သည် ။

တရုတ် ချယ်လှယ်မှု ကို တန်ပြန်နိုင်ရန် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကင်းလှည့် ရေယာဉ် ၆ စင်း ဗီယက်နမ် ကို ဂျပန်ကူညီပြီ

ကမ်းလွန် အရင်း အမြစ်များ ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်း မှုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ က တောင်တရုတ် ပင်လယ်ရေ လမ်း ကြောင်း ဧရိယာအများစု ၌ ပိုင်နက်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ဥပဒေနှင့်မညီ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် အ ခြား တိုင်းပြည်များကို ရန်စမှုများပြုလုပ်နေ သည်ဟု ဆိုကာ အမေရိကန်နိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံ အပေါ် ရပ်တည်ချက် တင်းမာမှုပြသနေချိန် သဘောတူညီချက် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံက တောင်တရုတ် ပင်လယ် အတွင်း ပင် လယ်ရေကြောင်း လှုပ်ရှားမှုတိုးချဲ့ခြင်းအပြင် ပိုင်နက်နယ်မြေနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အငြင်းပွားနယ်မြေ အတွင်း စစ်ဇုန်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံက ပြစ်တင်ဝေဖန် ခဲ့ပြီး ယင်းသို့သော အပြုအမူများက တစ်ဖက်သတ် ကြိုးပမ်းမှုများဖြစ်သလို အခြေအနေကို တင်းမာစေသည်ဟု ပြောသည်။

တရုတ် ချယ်လှယ်မှု ကို တန်ပြန်နိုင်ရန် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကင်းလှည့် ရေယာဉ် ၆ စင်း ဗီယက်နမ် ကို ဂျပန်ကူညီပြီ

ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) က ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်တွင် ဟနွိုင်းမြို့ တော်၌ ဗီယက်နမ်အစိုးရနှင့် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း JICA က ပြော သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ငါးဖမ်း သငေ်္ဘာများ ထောက်ပံ့ခဲ့ ဖူးသော်လည်း ကင်းလှည့် ရေယာဉ်များ ထောက်ပံ့ မှု မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်လာမည် ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရ သည်။

ကင်းလှည့်ရေယာဉ်ခြောက်စင်း မှာ အသစ် များဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ထုတ်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် က ဆို သည်။

“ စီမံကိန်း အရ ဗီယက်နမ် ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ ကို ရေယာဉ်တွေဝယ်ယူ ဖို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှာဖြစ် သလို ပင်လယ်ရေကြောင်း စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်း တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ တိုးတက်လာေ စဖို့ ပံ့ပိုးမှာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လွတ်လပ်တဲ့ရေကြောင်းမောင်းနှင်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု JICA က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအတွင်း ပြောကြား သည်။

တရုတ် ချယ်လှယ်မှု ကို တန်ပြန်နိုင်ရန် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကင်းလှည့် ရေယာဉ် ၆ စင်း ဗီယက်နမ် ကို ဂျပန်ကူညီပြီ

တရုတ်အစိုးရ၏ ရေယာဉ်များက အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည် များ မှ ငါးဖမ်း သငေ်္ဘာများ ကို သတိပေး ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သလို အထူးသီးသန့် စီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ဗီယက် နမ်နိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်မှုကို ဟန့်တားနှောင့်ယှက်ခဲ့ သည် ။

ထိုစီမံကိန်းကြောင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် လွတ်လပ်သော ရေကြောင်းမောင်းနှင် မှု ရရှိရေး အထောက် အကူပြုကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ဘရူနိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်တိုင်ပေတို့နှင့် ပိုင် နက်နယ်မြေအငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားနေ သည့် တရုတ်နိုင်ငံ ကို တန်ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

တောင်တရုတ် ပင်လယ်ဝန်း ကျင်၌ ဖြစ်ပွားနေသော ပြဿနာများက အဆိုပါပင်လယ်အတွင်း အဓိကရေလမ်းကြောင်းရှိသည့် ဂျပန်နိုင်ငံအ တွက် စိုးရိမ်စရာတစ်ခု ဖြစ်လာယုံ သာမ က အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို တိုက်ရိုက် ခြိမ်းခြောက်သည်ဟု ရှုမြင်သည့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ သည် ။

တရုတ် ချယ်လှယ်မှု ကို တန်ပြန်နိုင်ရန် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကင်းလှည့် ရေယာဉ် ၆ စင်း ဗီယက်နမ် ကို ဂျပန်ကူညီပြီ

တင်းမာမှု များ မြင့်တက်စေ မည့် တစ်ဖက်သတ် ဆောင်ရွက်ချက် များ ရှောင်ကြဉ်ကြရန်နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံစည်းမျဉ်း အပေါ် အခြေခံ၍ ပြုမူကြရန် တရုတ်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်များ ကို တိုက် တွန်းကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် လက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စာတမ်းဖြူ အတွင်း ဂျပန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောသည်။

တရုတ်နှင့် တရုတ်တိုင်ပေ တို့က ပိုင်ဆိုင်သည် ဟု ဆိုသော, အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ ဆင်ကာကူကျွန်းစုအား ဂျပန်နိုင်ငံက အုပ်ချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကို တရုတ်နိုင်ငံက ကဖျက်ကယက်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိရာ တောင်တ ရုတ်ပင်လယ် အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြုမူဆောင် ရွက်ချက်များက ဂျပန်နိုင်ငံ အတွက် တိုက်ရိုက် ဂယက် ရိုက်ခတ်မှု များ ရှိခဲ့သ ည်။

ကိုးကား ။ ။ ကျိုဒိုနယူးစ် (Ref; Japan and Vietnam ink first patrol ship deal as South China Sea row heats up ) PeopleMedia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *