ျပည္တြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အိုင္တီ နည္းပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေန

covid-19 ကူးစက္ေ ရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ ယခုကာလတြင္ ျမန္မာနို င္ငံတြင္းသို႔ အေထာက္အထားမဲ့တ ရားမဝင္ဝင္ေ ရာက္လာေသာ တ႐ုတ္နို င္ငံသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိထား ရာအိုင္တီပညာ ရွင္မ်ားပါဝ င္ေနသည္ဟု ရွ မ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဖိုရ မ္က်င္းပေ ရးေကာ္မတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးတင္ဦးက ၾသဂုတ္လ၁ ၂ ရက္ေန႕ကေျ ပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္နို င္ငံသည္ အာရွနိုင္ငံတခ်ိဳ႕အပါ အဝင္အေနာက္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားႏွ င့္တင္းမာေ နေသာအ ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကမာၻ႔အေရးအခင္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ပထဝီ နိုင္ငံေရးအရ ၾကားညပ္ သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အိုင္တီ နည္းပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေန

သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ပါကျမန္မာနိုင္ငံအ တြင္းတရား မဝင္တ႐ုတ္နို င္ငံသားမ်ားျဖတ္ သန္းသြားျခင္းသ ည္တစ္စုံတစ္ခုမျ ဖစ္နိုင္ေသာ္လည္းတ င္းမာေနေသာေ တာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးေၾကာင့္မိမိ တို႔နိုင္ငံၾကားည ပ္သြားမ ည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု ဦးတင္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျပာေရးဆိုခြ င့္ရွိသူတ စ္ဦးက ” အင္တာနက္ပ ညာရွင္ေတြ ပါေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ မဟုတ္ေပမယ့္ ထိုင္းနိုင္ငံဖ က္မွာဘ ဏ္ကိစၥေတြဟက္တာ တို႔တျခား အေကာင့္ေတြနဲ႕G-Mailေတြ ဟက္တာတို႔တျ ခားနိုင္ ငံေတြရဲ႕လွ်ို႔ဝွက္ခ်က္ေတြကို ဝင္ၿပီးေတာ့ ဟက္ရင္ စစ္ေရးအရလည္း သံသယရွိ တယ္ဒါကို ဖမ္းဆီးတဲ့အ ဖြဲ႕ထဲမွာပါတဲ့အမည္ မေဖာ္လိုတဲ့တာဝ န္ရွိတဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာျပတာပါ ” ဟု ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးရမိ သူမ်ားတြင္ ကယ္ရီလု ပ္ေပးေသာ သက္ဆိုင္ရာတာ ဝန္မဲ့သူတခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေၾကာ င္းႏွင့္ ထိုသို႔အက် င့္ပ်က္ျခစားမ်ား တာဝန္မဲ့မႈမ်ားေၾကာ င့္မ်ားစြာစိုးရိမ္ေန ရေသာ အေျခအေနျဖ စ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္လို အပ္ေနသည္ဟု ဦးတင္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အိုင္တီ နည္းပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေန

၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္ လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း မွ လားရွိူးၿမိဳ႕တာ ဝန္ခံျဖစ္သူ မသန္းသန္းေအးက ” ကြၽန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕စည္းရိုး ကေပါက္ေနၿ ပီဒါကိုလုံးဝမႀကိဳ က္ဘူး။ ရႈံ႕ခ်တယ္။ ကန့္ကြက္တယ္။ တ႐ုတ္အ မ်ိဳးသားေတြ အမ်ားစု အလုံးအရင္းနဲ႕ ဝင္ေရာက္လာတယ္ဆိုေတာ့ ဒါဟာရိုး သားတဲ့အျပဳအ မူမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ျပတာပဲ။ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံရဲ႕လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေစာ္ကားေ နတယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္အဖြဲ႕ေတြက ဘယ္ေျခလွ မ္းကစၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူ မွာလဲ”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

covid19 ကူးစက္ေရာဂါျ ဖစ္ပြားေနေသာ ကာလတ ႐ုတ္နိုင္ငံတြ င္အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလ မ္းမ်ားနည္းပါးေ နေသာေၾကာင့္ ဗမာစကားေျ ပာၾကား နိုင္ျခင္းမရွိေသာ တရားမဝင္ တ႐ုတ္နိုင္ ငံသားမ်ားသည္ ျမဝတီၿ မိဳ႕ရွိကုမၸဏီ တစ္ခုတြ င္လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ရန္ Wechat မွတဆင့္ၾ ကားသိရေသာေၾ ကာင့္ ယခုလိုဝ င္ေရာက္လာ သည္ဟု ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းအလုပ္ သမားလူဝင္မႈႀကီးၾ ကပ္ေရးႏွ င့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွဒုတိ ယျပည္န ယ္ဦးစီမႉးၫႊန္ၾ ကားေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အိုင္တီ နည္းပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေန

ထိုသို႔ဝင္ေရာ က္လာမႈအေပၚ ဦးတ င္ဦးက ” ျမဝတီ ဖက္ကို အလုပ္သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ပဲခူးဖက္ကေနသြားရမယ္။ သူတို႔စကားက ခိုင္လုံမႈမရွိ ဘူးလို႔ပဲယူဆ တယ္ျမဝတီ ဖက္ကိုသြားမယ္ ဆိုရင္ဘာလို႔တာခ်ီ လိတ္ဖက္ကေနသြား တာလဲ ဒါေတြကိုကြၽန္ေ တာ္တို႔ေမးခြန္းေ မးစရာရွိတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာ က္ပိုင္းတြင္ covid -19 ကူးစ က္ေရာဂါစတ င္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ မတ္လမွ ယခုအခ်ိန္ထိအေ ထာက္အထားမဲ့ ဝင္ေရာက္ လာေသာ တ႐ုတ္နိုင္သား (၃၃၀)ဦးရွိၿပီး အဆိုပါ တ႐ုတ္နိုင္ငံ သားမ်ားကို ကယ္ရီသယ္ေ ဆာင္သူျ မန္မာနိုင္ငံသား (၈)ဦးခန့္ရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔အေ ထာက္အ ထားတစ္စုံတရာမပါ ရွိေသာနိုင္ငံျခား သားမ်ားတရား မဝင္ခိုးဝင္မႈကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး လက္တေလာျပဌါ န္းခ်က္မ်ားအက္ ဥပေဒပုဒ္မအား က်ဴးလြန္ ပါက ပုဒ္မ၁၃(၁)အရ အေရးယူၿပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ အနည္းဆုံး ၃ သိန္းမွအ မ်ားဆုံး ၅ သိန္း အထိတ ရား႐ုံးမွအမိန့္ ခ်မွတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီးပါက ၄င္းတို႔အား လဝကဌာန မွျပည္ႏွင္ရသည္ဟု ဦးလွေဌးက ရွင္းျပသည္။ နႏၵေက်ာ္စြာ

Unicode

covid-19 ကူးစက်ေ ရာဂါဖြစ်ပွားနေသော ယခုကာလတွင် မြန်မာနို င်ငံတွင်းသို့ အထောက်အထားမဲ့တ ရားမဝင်ဝင်ေ ရာက်လာသော တရုတ်နို င်ငံသားများကို ဖမ်းဆီးရမိထား ရာအိုင်တီပညာ ရှင်များပါဝ င်နေသည်ဟု ရှ မ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများငြိမ်း ချမ်းရေးဖိုရ မ်ကျင်းပေ ရးကော်မတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးတင်ဦးက သြဂုတ်လ၁ ၂ ရက်နေ့ကြေ ပာကြားခဲ့သည်။

လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်နို င်ငံသည် အာရှနိုင်ငံတချို့အပါ အဝင်အနောက် ဥရောပနိုင်ငံများနှ င့်တင်းမာေ နသောအ ချိန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကမ္ဘာ့အရေးအခင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်ပထဝီ နိုင်ငံရေးအရ ကြားညပ် သွားမည်ကို စိုးရိမ်နေရသည်။

သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ပါကမြန်မာနိုင်ငံအ တွင်းတရား မဝင်တရုတ်နို င်ငံသားများဖြတ် သန်းသွားခြင်းသ ည်တစ်စုံတစ်ခုမြ ဖစ်နိုင်သော်လည်းတ င်းမာနေသောေ တာင်တရုတ်ပင်လယ် အရေးကြောင့်မိမိ တို့နိုင်ငံကြားည ပ်သွားမ ည်ကို စိုးရိမ်ရသည်ဟု ဦးတင်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။

ပြောရေးဆိုခွ င့်ရှိသူတ စ်ဦးက ” အင်တာနက်ပ ညာရှင်တွေ ပါနေတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ မဟုတ်ပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံဖ က်မှာဘ ဏ်ကိစ္စတွေဟက်တာ တို့တခြား အကောင့်တွေနဲ့G-Mailတွေ ဟက်တာတို့တြ ခားနိုင် ငံတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဝင်ပြီးတော့ ဟက်ရင် စစ်ရေးအရလည်း သံသယရှိ တယ်ဒါကို ဖမ်းဆီးတဲ့အ ဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့အမည် မဖော်လိုတဲ့တာဝ န်ရှိတဲ့သူတစ်ဦးက ပြောပြတာပါ ” ဟု ဆိုသည်။

ဖမ်းဆီးရမိ သူများတွင် ကယ်ရီလု ပ်ပေးသော သက်ဆိုင်ရာတာ ဝန်မဲ့သူတချို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြော င်းနှင့် ထိုသို့အကျ င့်ပျက်ခြစားများ တာဝန်မဲ့မှုများကြော င့်များစွာစိုးရိမ်နေ ရသော အခြေအနေဖြ စ်နေသောကြောင့် ပြင်ဆင်ရန်လို အပ်နေသည်ဟု ဦးတင်ဦးက ထောက်ပြခဲ့သည်။

၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်း ချမ်းရေးနှင့်ပွင့် လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း မှ လားရှိူးမြို့တာ ဝန်ခံဖြစ်သူ မသန်းသန်းအေးက ” ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့စည်းရိုး ကပေါက်နြေ ပီဒါကိုလုံးဝမကြို က်ဘူး။ ရှုံ့ချတယ်။ ကန့်ကွက်တယ်။ တရုတ်အ မျိုးသားတွေ အများစု အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာရိုး သားတဲ့အပြုအ မူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြတာပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကို ထိပါးစော်ကားေ နတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်အဖွဲ့တွေက ဘယ်ခြေလှ မ်းကစပြီး ဖမ်းဆီးအရေးယူ မှာလဲ”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

covid19 ကူးစက်ရောဂါြ ဖစ်ပွားနေသော ကာလတ ရုတ်နိုင်ငံတွ င်အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလ မ်းများနည်းပါးေ နသောကြောင့် ဗမာစကားေြ ပာကြား နိုင်ခြင်းမရှိသော တရားမဝင် တရုတ်နိုင် ငံသားများသည် မြဝတီြ မို့ရှိကုမ္ပဏီ တစ်ခုတွ င်လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ရန် Wechat မှတဆင့်ြ ကားသိရသောေြ ကာင့် ယခုလိုဝ င်ရောက်လာ သည်ဟု ရှမ်း ပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းအလုပ် သမားလူဝင်မှုကြီးြ ကပ်ရေးနှ င့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန မှဒုတိ ယပြည်န ယ်ဦးစီမှူးညွှန်ြ ကားရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးလှဌေးက ပြောသည်။

ထိုသို့ဝင်ရော က်လာမှုအပေါ် ဦးတ င်ဦးက ” မြဝတီ ဖက်ကို အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် ပဲခူးဖက်ကနေသွားရမယ်။ သူတို့စကားက ခိုင်လုံမှုမရှိ ဘူးလို့ပဲယူဆ တယ်မြဝတီ ဖက်ကိုသွားမယ် ဆိုရင်ဘာလို့တာချီ လိတ်ဖက်ကနေသွား တာလဲ ဒါတွေကိုကျွန်ေ တာ်တို့မေးခွန်းေ မးစရာရှိတယ်”ဟုပြောကြားခဲ့ သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်မြော က်ပိုင်းတွင် covid -19 ကူးစ က်ရောဂါစတ င်ဖြစ်ပွားချိန် မတ်လမှ ယခုအချိန်ထိအေ ထာက်အထားမဲ့ ဝင်ရောက် လာသော တရုတ်နိုင်သား (၃၃၀)ဦးရှိပြီး အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငံ သားများကို ကယ်ရီသယ်ေ ဆာင်သူြ မန်မာနိုင်ငံသား (၈)ဦးခန့်ရှိသည်။

ယခုကဲ့သို့အေ ထာက်အ ထားတစ်စုံတရာမပါ ရှိသောနိုင်ငံခြား သားများတရား မဝင်ခိုးဝင်မှုကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေး လက်တလောပြဌါ န်းချက်များအက် ဥပဒေပုဒ်မအား ကျူးလွန် ပါက ပုဒ်မ၁၃(၁)အရ အရေးယူပြီး ဒဏ်ကြေးငွေ အနည်းဆုံး ၃ သိန်းမှအ များဆုံး ၅ သိန်း အထိတ ရားရုံးမှအမိန့် ချမှတ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးပါက ၎င်းတို့အား လဝကဌာန မှပြည်နှင်ရသည်ဟု ဦးလှဌေးက ရှင်းပြသည်။ နန္ဒကျော်စွာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *