လူတေယာက္တည္း ဆင္းကတ္ အမ်ားႀကီးသုံးတတ္သူမ်ား သတိထား..ဆင္းကဒ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ရာဇဝတ္မွု က်ဴးလြန္ေနျခင္းကို ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္ ဆင္းကဒ္မ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရမည္

မိုဘိုင္းဆင္းကဒ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ရာဇဝတ္မွု က်ဴးလြန္ေနျခင္းကို ကိုင္တြယ္နိုင္ရန္ ဆင္းကဒ္မ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားသည္။ မွတ္ပုံတင္ တစ္ခုလၽွင္ ဆင္းကဒ္ ၂ ကဒ္သာ မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ SIM Card မ်ား စနစ္တက် ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္နိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အျပည့္အစုံမွာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

SIM Card မ်ား စနစ္တက် ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္နိုင္ေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္

၁။ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသုံးျပဳ၍ ေငြေပးေငြယူကိစၥ (Mobile Financial Service) ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို လုံျခဳံစိတ္ခ်မွုရွိစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ႏွင့္ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ SIM Card မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုအသုံးျပဳ၍ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မွုမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားက မိမိတို့၏ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွုကို တာဝန္ခံနိုင္ေစရန္ ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ SIM Card မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္စဥ္ (Code of Practice for Mobile Service User Registration) ကို ထုတ္ျပန္၍ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္နိုင္ေရး မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားသို့ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ သို့ရာတြင္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ အားနည္းမွုေၾကာင့္ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္မထားေသာ SIM Card မ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ စနစ္တက်မွတ္ပုံတင္နိုင္ရန္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ အသိေပးေၾကညာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ (၁၁)လ အခ်ိန္ေပး၍ မွတ္ပုံတင္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ မွတ္ပုံမတင္ခဲ့ေသာ SIM Card (၆.၅) သန္းခန္႔ကို အၿပီးပိတ္သိမ္းခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က SIM Card မွတ္ပုံတင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ သို့မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္တစ္ခုလၽွင္ မည္မၽွအထိ မွတ္ပုံတင္နိုင္သည္ကို ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္အမွတ္တစ္ခုျဖင့္ SIM Card မ်ားစြာကို မွတ္ပုံတင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခ်ိဳ့သူမ်ားက နိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္အမွတ္တစ္ခုျဖင့္ SIM Card မ်ား မွတ္ပုံတင္ဝယ္ယူၿပီးအျပင္တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းတို့ေၾကာင့္ အခ်ိဳ့ေသာ SIM Card မ်ားကို သုံးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္အမွန္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ သို့မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား တစ္ခုျဖင့္ SIM Card (၂)ခုသာ မွတ္ပုံတင္ေရာင္းခ်နိုင္ေရး ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း (၃၁-၁-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ သို့မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားတစ္ခုလၽွင္ SIM Card (၂)ကတ္ထက္ ပိုမိုမွတ္ပုံတင္ထားေသာ မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာအလိုက္ SIM Card အေရအတြက္မွာ MPT တြင္(၁၂.၉၅)သန္းခန္႔၊ MyTel တြင္ (၄.၆)သန္းခန္႔၊ Ooredoo တြင္(၄.၆)သန္းခန္႔ႏွင့္ Telenor တြင္ (၆.ဝ၅)သန္းခန္႔ စုစုေပါင္း(၂၈.၂)သန္းခန္႔ က်န္ရွိလ်က္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ စစ္ေဆးနိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိသုံးစြဲေနေသာ SIM Card သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ SIM Card မွန္/မမွန္ စစ္ေဆး၍ မမွန္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား၏ Online ဝန္ေဆာင္မွုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (၃၀-၆-၂၀၂၀) ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ SIM Card သည္ မိမိအမည္ျဖင့္ မွန္ကန္မွု ရွိ/မရွိ သက္ဆိုင္ရာ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား၏ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ Website ႏွင့္ Mobile Application မ်ား အသုံးျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

၅။ သုံးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္နိုင္ေရးအတြက္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားကလည္း လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ သို့မဟုတ္ ယင္းလက္မွတ္ အမွတ္ပါ အသိအမွတ္ျပဳကတ္တစ္ခုခုျဖင့္ (၂) ကတ္ထက္ပို၍ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ SIM Card မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ SIM Card မ်ားကို (၃၀-၄-၂၀၂၀) ေနာက္ပိုင္း မွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥမ်ားကို စုံစမ္းနိုင္ရန္ Call Center သို့ ေခၚဆိုနိုင္ျခင္းမွလြဲ၍ အထြက္ေခၚဆိုမွု ပိတ္ထားျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး (၃၀-၆-၂၀၂၀) ေနာက္ပိုင္း အၿပီးသတ္ပိတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ သို့ျဖစ္ပါ၍ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို့အမွန္တကယ္သုံးစြဲေနေသာ SIM Card မ်ားကို ပိတ္သိမ္းခံရမွုမရွိေစေရးအတြက္ မိမိတို့၏ SIM Card မ်ားကို မွန္ကန္စြာ မွတ္ပုံတင္ၾကပါရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ႀကိဳတင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ SIM Card မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း မျပဳၾကပါရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ရင္းျမစ္ – ပို့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *