ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ ၏ တစ္ပတ္စာ မေနာ မယေဟာစာတမ္း ( မတ္လ ၄ ရက္ေန႕ မွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ အထိ )

မိတ္ေဆြ တို႔ ခ်ိန္ ဆႏိုင္ရန္ ၁ ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္း ( ၂၀၂၀ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၀ ရက္ ) ေန႔အထိ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

တနဂၤေႏြ သားသမီး

တနဂၤေႏြ သားသမီး

တနလၤာ သားသမီး

တနလၤာ သားသမီး

အဂၤါ သားသမီး

အဂၤါ သားသမီး

ဗုဒၶဟူး သားသမီး

ဗုဒၶဟူး သားသမီး

ၾကာသပေတး သားသမီး

ၾကာသပေတး သားသမီး

ေသာၾကာ သားသမီး

ေသာၾကာ သားသမီး

စေန သားသမီး

စေန သားသမီး

ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေအာင္

ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ …

ဇင္ေယာ္နီ

Credit : manawmayajournal

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *