တ ရုတ္ ႏိုင္ ငံျပင္ပ တြင္ ၁၉ ရက္တိုင္း ဗိုင္းရပ္ စ္ ကူးစက္သူဦးေရ (၁၀) ဆတိုးမည္ဟု ပညာရွင္ခန္႕မွန္း

တ ရုတ္ ႏိုင္ငံျပ င္ပ၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ ကူးစက္ႏွဳန္းမွာ ၁၉ ရက္တိုင္း ၁၀ ဆတိုးလိမ့္မည္။ ယေန႔ တရုတ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေျခာက္ေသာင္းက အာဖရိကမွ ထြက္ခြာလာသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာရွင္၏ တုန္လွဳပ္ဖြယ္ ကိုရိုနာၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္…

တရုတ္ႏွင့္ စကႍာပူ၏ ႏွိဳင္းယွဥ္ေတြ႔ရွိ ခ်က္ မ်ားအရ တရုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ၌ ကိုရိုနာဗိုင္း ရပ္ကူးစက္ႏွဳန္းမွာ ထိေရာက္စြာဟန္႔ တားႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၁၉ ရက္ တိုင္း ၁၀-ဆတိုးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ တရုတ္မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာရွင္၏ တုန္လွဳပ္ဖြယ္ ေရာဂါ ၾကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း၊ သာမန္ရိုးရိုးစင္းစင္း ပံုစံမ်ားကို အေျခခံသည့္ အဆိုပါခန္႔မွန္းခ်က္ကို ဆက္လက္ သုေတသနျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု South China Morning Post က ယေန႔ေရးသားသည္။

photo credit

တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေရာဂါကူးစက္ခံရေၾကာင္း ၃၄-ဦးကိုသာ ေတြ႔ရွိျပီး အျခားေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္သူမ်ားအေၾကာင္းကို လူအမ်ား မသိၾကေသးမီကာလ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွ စတင္ေနာက္ေယာင္ခံ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ရလာဒ္ကို အေျခခံျပဳလွ်က္ တရုတ္ရွန္ဟိုင္း ဖူတန္တကၠသိုလ္ မ်ိဳးရိုးဗီဇပညာရွင္ ပါေမာကၡဂ်င္းလီက ယခုကဲ့သို႔ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပါေမာကၡလီသည္ တရုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအင္စတီက်ဳဒ့္မ်ားတြင္ အရွိန္အ၀ါၾကီးမားေသာ ဖူတန္တကၠသိုလ္၏ ဒုတိယ-ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ယေန႔ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘိုးေဘးဆိုသူမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ က အာဖရိက၌ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအနက္ အာရွတိုက္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ အုပ္စုငယ္မွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္ပါေမာကၡဂ်င္းလီက မ်ိဳးရိုးဗီဇသုေတသနျပဳ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ပါေမာကၡလီႏွင့္အဖြဲ႔၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာ အေျဖမ်ားမွာ လူမသိသူမသိ လူသတ္မႈမ်ားစြာတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ၾကီးမားစြာ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်င္းလီအား “ဒီအင္ေအမုဆိုး” ဟု အမည္ေပးျခင္းခံရသည္။

photo credit

ပါေမာကၡလီ၏ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ သုေတသနစာတမ္းကို လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ WHO ၏ ၾကာသပေတးေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ၌ ေရာဂါကူးစက္ခံရေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳႏိုင္သူဦးေရမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆-ရက္ေန႔တြင္ ၆၈၃-ဦးရွိရာမွ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ ၁၄,၇၆၈-ဦး ျဖစ္လာသျဖင့္ အေရအတြက္ ၂၁-ဆ တိုးလာျခင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ဂ်ာမနီတြင္မူ ၃-ရက္အတြင္း ၃-ဆတိုးကာ ၅၄၅-ဦးရွိေနျပီး အလားတူ ျပင္သစ္၌လည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူအေရအတြက္မွာ လက္ရွိတရုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ကို လပိုင္းမွ်ႏွင့္ ေက်ာ္လြန္သြားဖြယ္ရွိေနသည္။ ထိုအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတို႔အေနျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ စကၤာပူတို႔တြင္ လက္ေတြ႔ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သတိမူကာ တိက်ထိေရာက္ေသာ လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သုေတသနစာတမ္း၌ အၾကံျပဳထားသည္ဆို၏။

ထို႔ျပင္ ယခုစာတမ္းမွာ သာမန္ရိုးရိုးစင္းစင္းပံုစံမ်ားကိုသာ အေျခခံထားျပီး ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မွဳ႔ ပံုသ႑ာန္မွာ ပိုမိုရွဳတ္ေထြး၍ ကြဲျပားမွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း၊ သာမန္အေပ်ာ့စား ေရာဂါလကၡဏာျဖင့္ ေဆးရံုသို႔ ေရာက္မလာသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

photo credit

တရုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပ၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရေၾကာင္း ပထမဆံုး စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာႏိုင္ငံမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ၀ူဟန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသူ အမ်ိဳးသမီး၌ ဗိုင္းရပ္စ္စြဲကပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၃-ရက္တြင္ ေတြရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔အထိ အႏၱာတိကတိုက္မွ လြဲလွ်င္ ကမၻာ့တိုက္ၾကီးအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္စြဲကပ္သူ ၁၁၀,၀၀၀ – ဦးမက ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္း ကူးစက္ပ်ံံႏွ႔ံမွဳ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း တာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အီတလီကဲ့သို႔ ျပည္ပမွ ေရာဂါပိုးကူးစက္လာႏိုင္သည္ကို ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ WHO အၾကံေပး၊ ကူးစက္ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ ဇီ၀အခ်က္အလက္တိုင္းတာေရး အေမရိကန္လူမ်ိဳးပညာရွင္ ေဒါက္တာအိုင္ယာလြန္ဂီနီ၏ ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္မွဳအရ ကမၻာၾကီး၌ လူဦးေရ ၃-ပံု ၂-ပံုတို႔မွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ စြဲကပ္ႏိုုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႔ကမူ ကမၻာ့လူဦးေရ ၄၀ မွ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ စြဲကပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ COVID-19 ကို ႏိုင္ငံတကာကပ္ေရာဂါက်ေရာက္ျခင္းအျဖစ္ WHO က ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးသည္ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ရွုတ္ခ်ေ၀ဖန္လွ်က္ရွိၾကေၾကာင္း၊ WHO ကမူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ ကူးစက္မွဳမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအပါအ၀င္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားစြာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိျပီး၊ ကုသေဆးႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားလည္း ေဖာ္ထုတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု သတင္း၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

Htay Oung (Oung Marine)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *