လူ အေ ယာက္ (၁၀၀) မွာ (၉၈) ေယာက္ေလာက္ အေျဖ မွန္ မရတဲ့ သခ်ၤာပုစာၦတစ္ပုဒ္

ဂဏန္းေပါင္းစက္ မပါပဲ နဲ႔ ဒီပုစာၦ ကို မွန္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ ရင္ေတာ့ သင္ဟာ သခ်ၤာမွာ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေပမယ့္ လူအေယာက္ ၁၀၀ ေျဖရင္ ၉၅ ေယာက္ေလာက္ က တူညီတဲ့ အေျဖမွားထြက္တဲ့ ပုစာၦျဖစ္ပါတယ္။

9 – 9 ÷ 9 + 9 – 9 ÷ 9 = ?

ဒီပုစာၦ ရဲ႕ အေျဖမွန္က ဘယ္ေလာက္ျဖစ္မလဲ..?

ဂဏန္းေပါင္းစက္မပါပဲ သင္တြက္ၾကည့္ၿပီးရင္ေတာ့ ေအာက္ မွာ အေျဖတိုက္ႏိုင္ပါၿပီ။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီပုစာၦကို ႐ိုးရွင္းစြာပဲ အစဥ္လိုက္ ပုံစံနဲ႔ ဘယ္ဘက္ကေန ညာဘက္ကို တစ္ဆင့္ျခင္း ေျဖရွင္းသြားတတ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီအတြက္ ေနာက္ဆုံးအေျဖက “0” ရၾကပါတယ္။

(9 – 9) ÷ 9 + 9 – 9 ÷ 9 = ?

(0 ÷ 9) + 9 – 9 ÷ 9 = ?

(0 + 9) – 9 ÷ 9 = ?

(9 – 9) ÷ 9 = ?

0 ÷ 9 = 0

အားနီးလုံးပါး ရဲ႕ အေျဖက “0” တူညီတာေၾကာင့္ အေျဖမွန္ တယ္လို႔ မယူဆေစခ်င္ပါဘူး၊ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီပုစာၦအတြက္ “0” အေျဖက အမွား ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာရဲ႕ သေဘာတရား သီအိုရီမွာ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ကို ေျဖရွင္းတဲ့ အခါ အတိုေကာက္ “BEDMAS” နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမွသာ အေျဖမွန္ထြက္ပါတယ္။

B = Bracket ပထမ ကြင္း ခတ္ေတြ ရွင္းပါ

E = Exponent ဒုတိယ ထပ္ၫႊန္းကိန္းေတြ ရွင္းပါ

D = Division တတိယ အစားလကၡဏာ ရွင္းပါ

M = Multiply စတုတၳ အေျမႇာက္လကၡဏာ ရွင္းပါ

A = Add ပၪၥမ အေပါင္းလကၡဏာ ရွင္းပါ

S = Subtraction အႏုတ္လကၡဏာ ရွင္းပါ

ေဖာ္ျပပါ အဆင့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ တြက္ခ်က္မွ မွန္ကန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပုစာၦရဲ႕ တြက္နည္းအမွန္က –

9 – (9 ÷ 9) + 9 – (9 ÷ 9) = ?

9 – (1) + 9 – (1) = ?

(9 – 1) + 9 – 1 = ?

(8 + 9) – 1 = ?

17 – 1 = 16

အေျဖမွန္က ၁၆ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖမွန္ရသူေတြအားလုံး အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ အေျဖမွန္မရသူေတြအေနနဲ႔ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ခ်င္ ရင္ေတာ့ ဂဏန္းေပါင္းစက္တစ္လုံး ယူလိုက္ၿပီး “ 9 – 9 ÷ 9 + 9 – 9 ÷ 9” အတိုင္း ဆက္တိုက္ႏွိပ္သြားပါ၊ အားလုံးၿပီးမွ “=” ညီမွ်ျခင္းကို ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အေျဖမွန္ရလာပါလိမ့္မယ္။ Credit:(ပိုပိုေလး)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *